Köpsignal från stigande trend - en analys

En forskningsrapport från Investtech.com visar att köpsignal från stigande trend har gett god avkastning.

Trender är något av det mest centrala inom teknisk analys. De är visuella och intuitiva och de beskriver i vilken riktning en aktie rör sig i. En stigande trend indikerar en ihållande och ökande optimism bland investererna, ofta som ett resultat av en ström positiva nyheter kring aktien.

Asbjørn Taugbøl och Geir Linlökken i Investtech.com har gjort ett omfattande forskningsarbete som haft aktierna på OMX Stockholm under perioden år 2003 till 2009 som utgångspunkt. För varje aktie har det identifierats vilken dag den har gått in i en stigande trend och definierat detta som köpsignal. Tillsammans identifierades 4021 st köpsignaler. Därefter har man sett över kursutvecklingen under tiden efter köpsignalen och jämfört med referensindex (OMX Stockholm PI). Motsatt har man också sett över vad som sker när aktien går in i en fallande trend, definierat som en säljsignal. Tillsammans identifierades 2608 st sådana säljsignaler.

- Resultaten är entydiga och mycket intressanta. Aktier med köpsignal från stigande trender har gett konstant goda resultat över tiden, med signifikant överavkastning i förhållande till referensindex, säger Taugbøl.

Forskningsrapporten från Investtech.com visar att aktier efter köpsignal har en genomsnittlig avkastning efter en månad på 2,6 % och efter 12 månader 17,5%. Börsens snitt ligger på respektive 1,0 % och 9,5 %, vilket ger en överavkastning på 1,6 och 8,0 procentpoeng efter hhv en månad och 12 månader. Säljsignaler, dvs. aktier som går in i en fallande trend, faller i snitt 0,2 % första månaden. Efter ett år, har aktier i fallande trender i snitt stigit 5,3 %, dvs. 4,2 procentpoäng mindre en referensindex.


Bild 1: Bilden visar genomsnittlig kursutveckling för svenska aktier (under perioden år 2003-2009) fem dagar innan signal och ett år efter signal. Den blå kurvan är köpsignaler, den röda kurvan är säljsignaler och den svarta linjen visar genomsnittlig kursutveckling för referensindex under perioden.

Taugbøl understryker att data, som sträcker sig över nästan sju år och som innehåller både positiva och negativa börsår, anses som representativt för en genomsnittlig börsperiod.

I rapporten har det gjorts motsvarande analyser av norska aktier och i dessa har också en given köpsignal en signifikant överavkastning och säljsignalerna en mindreavkastning.

De flesta välfungerande aktiemarknaderna påverkas av de samma mekanismer som de svenska och norska. Speciellt antas centrala psykologiska faktorer som girighet och oro, vara de samma för investerare över hela världen. Det finns därmed ingen grund att tro att de överordnade slutsatserna i denna rapport inte kommer gälla även i andra marknader, avslutar Taugbøl.

Hela forskningsrapporten kan läsas här.

 


Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.


Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.

Titlex

OK