Stigende og faldende trender - afkastning de efterfølgende tre måneder

Publiceret d. 2. marts 2016

Af Asbjørn Taugbøl og Geir Linløkken

Investtech har arbejdet med forskning inden for adfærdsbaseret finans og teknisk og kvantitativ aktieanalyse siden 1997. Selskabet har udviklet et analysesystem, der blandt andet identificerer trender, støtte og modstand, formationer og volumenmønstre i aktiekurser, og giver købs- og salgsanbefalinger baseret på dette. Investtech gør udstrakt brug af avancerede matematiske algoritmer og tunge statistiske metoder i sine dataprogrammer og internetbaserede abonnementstjenester. Asbjørn Taugbøl er forsker og senioranalytiker i Investtech. Geir Linløkken er forskningschef i Investtech.

Keywords:
Finance, technical analysis, trend, buy signals, price prediction.

Abstrakt:
Trender er et centralt begreb inden for teknisk analyse og meget brugt af investorer som grundlag ved køb og salg af aktier. Stigende trender indikerer, at bedriften er inde i en positiv udvikling, og at købsinteressen blandt investorer er øgende. Teorien siger, at aktier, der ligger i stigende trender, vil fortsætte op inden for disse trender. Men i hvor høj grad stemmer teorien overens med virkeligheden, og kan investorer anvende det til at opnå merafkastning? Investtechs forskning på data fra 1996 til 2015 for Oslo Børs og Stockholmsbørsen viser, at aktier, der har ligget i stigende trender, identificeret af Investtechs automatiske analysesystemer, har givet væsentlig bedre afkastning end referenceindekset de efterfølgende måneder.

 

Trender

Trender er noget af det mest centrale inden for teknisk analyse. De er visuelle og intuitive, og de beskriver i hvilken retning en aktie eller markedet bevæger sig i. En stigende trend indikerer en vedvarende og øgende optimisme blandt investorerne, ofte som et resultat af en strøm af positive nyheder omkring aktien.

Trenden angiver stigningstakt for aktiekursen og ved at fremskrive trendlinjerne, finder man kursmål for aktien. Med glidende overgange skiller man mellem stigende trender, horisontale trender og faldende trender.

I litteraturen hedder det, at "The trend is your friend", det vil sige, at aktier i stigende trender vil fortsætte med at stige inden for trenderne. Med dette som udgangspunkt er det vigtigt at identificere og komme ind så tidligt som muligt efter, at en stigende trend er etableret.

For at identificere en trend, må man studere kursbevægelserne. Kursen bevæger sig sjældent i en lige linje, men mere som en serie bestående af toppe og bunde. Hvis man kan trække en lige linje gennem to eller flere stigende bunde, har man støttelinjen i en stigende trend, se figur 1. Derefter trækker man en linje parallelt med støttelinjen gennem de stigende toppe. Denne linje kaldes trendens modstandslinje, og støtte- og modstandslinjen udgør tilsammen trenden, se figur 2.

Figur 1. Støttelinjen i en stigende trend.

Figur 2. Stigende trend med støttelinje og modstandslinje.

Tilsvarende har man en faldende trend, hvis man kan trække en lige linje gennem to eller flere faldende toppe, og tilpasse en parallel linje til denne gennem faldende bunde.

Mange investorer identificerer trender ved at studere grafer og tegne trendlinjer ind i hånden. En sådan metode har den svaghed, at den er subjektiv, sådan at man gerne kun ser de trender, man ønsker at se, og som måske passer til ens egne underbevidste præferencer, samt at den er meget tidskrævende. Investtech har udviklet automatiske algoritmer til trendidentifikation. Disse finder for hver dag den "bedste" trend i grafen, hvor blandt andet trendens tæthed og antal punkter nær gulv og loft indgår som kriterier. I en Investtech-graf på mellemlangt sigt, med 18 måneders historik, vurderes cirka 80.000 forskellige trendalternativer hver dag. Disse tilegnes en score, og den med højeste score bliver valgt.

Figur 3. Stigende trend, der er en aktie med positiv fundamental udvikling over tid, svinger mellem at være prissat til P/E=12, som mange investorer anser for at være billigt, og P/E=15, som mange investorer anser for at være dyrt.

Investtechs hjælpesider om trender og andre tekniske indikatorer finder du under menuen Oplæring. Der kan du blandt andet se, hvilke af de største selskaber, der lige nu ligger i stigende trender.

Figur 4. Eksempel på stigende trend identificeret af Investtechs systemer. Marine Harvest i februar 2016. Aktien ligger inde i en stigende trendkanal, har givet købssignal fra en stigende trend, og indikeres at stige videre.

Undersøgelsen

Denne rapport er skrevet på baggrund af et forskningsarbejde på trender og hvad, der sker med aktier, der ligger i stigende og faldende trender. Arbejdet indgår i et større projekt vedrørende analyse af tekniske signaler støttet af Norges Forskningsråd via SkatteFUNN-ordningen.

Data og signaler

Der er brugt historiske kurser for selskaberne på Oslo Børs i perioden 1.1.1996 - 31.12.2015 og selskaberne på Stockholmsbørsen i perioden 1.4.2003 - 31.12.2015. Der er kun brugt analyser af selskaber med en gennemsnitlig dagsomsætning på mindst en halv million kroner de sidste 22 dage.

Børskurserne er justeret efter splitter, tegningsretter, fissioner, udbytte og andre corporate actions, sådan at kursudviklingen genspejler reel værdiudvikling i selskaberne. Alle selskaber, som har været børsnoteret i tidsrummet, er med, inklusiv selskaber, som ikke er listet i dag.

Referenceindekset for analyserne af selskaber på Oslo Børs er Hovedindekset, OSEBX. For Stockholmsbørsen er referenceindekset OMX Stockholm Benchmark GI, OMXSBGI.

Vi har set på aktier, der har ligget i stigende og faldende trender på mellemlangt sigt ifølge Investtechs grafer. En aktie i en stigende trend giver et købssignal, mens en aktie i en faldende trend giver et salgssignal. For aktier, der har ligget i stigende eller faldende trender over lang tid, krævede vi, at der gik mindst 22 handelsdage, før aktien gav et nyt signal i samme retning.
En stigende trend defineres ved, at den har en stigningsgrad større end 10 grader på Investtechs grafer, og en faldende trend defineres ved at have en stigningsgrad på mindre end -10 grader. Dette vil udgøre en forskellig årlig stigningstakt for ulige aktier, afhængig af aktiens volatilitet og variationsområde i graferne.

Antal Norge Sverige Totalt
Købssignal, aktie i stigende trend 10 906 17 674 28 580
Salgssignal, aktie i faldende trend 7 241 9 107 16 348

Prøverne i datasættet er ikke statistisk uafhængige. Dette skyldes for det første, at en aktie med stigende trend kan give flere signaler, nemlig et signal hver 22. dag, som aktien ligger i trenden. Med analyse af kursudviklingen 66 dage fremover i tid, vil sådanne signaler kunne være delvist overlappende. For det andet skyldes det samvariationen mellem enkeltaktier. Hvis børsen eller en enkelt aktie stiger, vil det også være mere sandsynligt, at andre aktier stiger, sådan at kursudviklingen ikke bliver statistisk uafhængig.

Datasættene anses imidlertid for at være så store, at en analyse ligeledes vil give statistisk signifikante resultater.

Resultater

Vi har set på, hvordan aktier, der har ligget i en stigende eller faldende trend, på et tidspunkt de kommende tre måneder har udviklet sig. Aktier i stigende trender bliver tilordnet købssignaler, og aktier i faldende trender bliver tilordnet salgssignaler.

Figur 5 og 6: Gennemsnitlig kursudvikling 66 dage efter, at aktier lå i henholdsvis stigende trender (blå kurve) og faldende trender (rød kurve) på Investtechs mellemlange tekniske grafer. Bredden på det skraverede område svarer til en standardafvigelse på gennemsnitsestimatoren - jo smallere variationsområde, jo bedre estimat. Gennemsnitlig udvikling til referenceindekset er den sorte kurve. Klik på figurerne for større versioner.

Gennemsnitlig afkastning efter 66 dage Norge Sverige Vægtet gennemsnit
Købssignal, aktie i stigende trend 5,4% 5,5% 5,5%
Salgssignal, aktie i faldende trend -0,1% 2,0% 0,9%
Referenceindeks 3,1% 4,0% 3,6%

Vi ser, at aktier, der på et tidspunkt har ligget i stigende trender, i gennemsnit har fået en klart positiv kursudvikling de neste 66 dage og en kursudvikling klart bedre end gennemsnitlig udvikling i referenceindekset. Samtidig har aktier, der har ligget i faldende trender, fået en kursudvikling de næste 66 dage, der har været langt svagere end gennemsnitlig referenceindeks.

Beregningerne er lavet på baggrund af et stort datasæt over en relativt lang tidsperiode og for to forskellige lande. Usikkerheden i estimatet, målt ved standardafvigelsen, er relativt lav, med statistiske T-værdier fra 6,0 til 10,7 for hvert af de fire datasæt. Dermed anses resultaterne for at være robuste, til trods for den tidligere nævnte manglende uafhængighed mellem prøverne.

Konklusjon

Aktier med købssignal fra stigende trend har givet konsistent gode resultater over tid, med signifikant merafkastning i forhold til referenceindekset.

Baseret på historiske kurser for aktierne på Oslo Børs i perioden 1996 til 2015 og Stockholmsbørsen i perioden 2003 til 2015 har aktier, der har ligget i stigende trender, gjort det klart bedre end referenceindeksene de kommende tre måneder. Tilsvarende har aktier, der har ligget i faldende trender, gjort det klart svagere.

Trenderne er identificeret af Investtechs helautomatiske systemer over en relativt lang tidsperiode. Det giver et stort antal signaler, så grundlagsdataene anses for at være gode og resultaterne for at være statistisk signifikante.

De fleste velfungerende aktiemarkeder påvirkes af de samme mekanismer som de norske og svenske. Specielt antages de underliggende psykologiske drivere, med grådighed og frygt som centrale faktorer, at være de samme for investorer over hele verden. Der er dermed ingen grund til at tro, at de overordnede konklusioner i denne rapport ikke også vil være gældende på andre markeder.

 

Keywords: Buy signal,Finance,Oslo,Price prediction,Stockholm,Technical analysis,Trend.

Skrevet af

Asbjørn Taugbøl
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK