Trendbibeln

Forskningsresultat – tidshorisont och signalkraft

Både de kortsiktiga och medellånga trendsignalerna har visat god prediktionskraft. De långsiktiga trenderna ger svagare prediktionskraft, och man bör därför lägga vikt på trenderna i Investtechs kortsiktiga och medellånga grafer när man gör en sammanslagen analys av en aktie.

Forskningsresultat – tidshorisont och signalkraft

Ger kortsiktiga analyser de bästa signalerna på kort sikt och långsiktiga analyser de bästa signalerna på lång sikt? Vi ser här på statistisk avkastning på kort sikt (22 dagar), medellång sikt (66 dagar) och lång sikt (250 dagar) som har följt trendsignaler i de kortsiktiga, medellånga och långsiktiga grafer.

Figur 1: Kortsiktiga signaler, kursutveckling nästa år. Genomsnittlig kursutveckling för aktier med stigande och fallande trender i Investtechs kortsiktiga tekniska grafer.
 

Figur 2: Medellånga signaler, kursutveckling nästa år. Genomsnittlig kursutveckling för aktier med stigande och fallande trender i Investtechs medellånga tekniska grafer.
 

Figur 3: Långsiktiga signaler, kursutveckling nästa år. Genomsnittlig kursutveckling för aktier med stigande och fallande trender i Investtechs långsiktiga tekniska grafer.
 

Signalkraft över tid. Aktier i stigande trender.
Relativa siffror, genomsnitt för Norden 22 dagar - en månad 66 dagar – ett kvartal 250 dagar - ett år
Kort sikt 0,8 %e 1,9 %e 3,0 %e
Mellomlang sikt 0,8 %e 1,8 %e 3,3 %e
Lang sikt 0,4 %e 0,8 %e 0,5 %e

Signalkraft över tid. Aktier i fallande trender.
Relativa siffror, genomsnitt för Norden 22 dagar - en månad 66 dagar - ett kvartal 250 dagar - ett år
Kort sikt -0,9 %e -2,2 %e -6,9 %e
Mellomlang sikt -1,2 %e -2,8 %e -8,8 %e
Lang sikt -0,5 %e -1,2 %e -3,5 %e

%e: procentenheter

Från graferna och tabellerna ovan ser vi att både de kortsiktiga och medellånga trendsignalerna har visat god prediktionskraft. Detta gäller speciellt på kort och medellång sikt, men i mindre grad också på lång sikt. Aktier i stigande trend på Investtechs kortsiktiga och medellånga grafer har givit en meravkastning på 0,8 procentenheter den kommande månaden och 1,8 till 1,9 procentenheter de kommande tre månaderna, och 3,0 till 3,3 procentenheter det kommande året. Aktier i fallande trend på Investtechs kortsiktiga och medellånga grafer har givit en underavkastning på 0,9 till 1,2 procentenheter den kommande månaden, 2,2 till 2,8 procentenheter de kommande tre månaderna, och 6,9 till 8,8 procentenheter det kommande året.

Det är alltså så att signaler i de kortsiktiga och medellånga analyserna ger bättre prediktion på lång sikt, ett år framåt i tiden, än vad signalerna i de långsiktiga graferna gör. Aktier i långsiktigt stigande trender gav en meravkastning på marginella 0,5 procentenheter mot referensindexet på ett års sikt, medan aktier i långsiktigt fallande trender gav en underavkastning på 3,5 procentenheter. Det är naturligt att långsiktiga signaler ger svagare prediktionskraft på kort sikt, men att de ger klart svagare på lång sikt var överraskande.

Detta indikerar att kortsiktiga och medellånga trender, som i Investtechs grafer går över 20 till 300 dagar, som är täta och har låga regressionsavvikelser, ger de bästa prediktionerna. De långsiktiga trenderna, som sträcker sig mellan 500 och 1000 dagar, ger svagare prediktionskraft.

När man gör en samlingsanalys av en aktie, med tanke på en investering med tidshorisont en månad till ett år, indikeras därmed att man bör lägga vikt på trenderna i Investtechs kortsiktiga och medellånga grafer, och att man bör bortse från trenden i de långsiktiga graferna.

Trendbibeln är skriven av forskningschef Geir Linløkken under 2016. Forskningsteamet bakom Trendbibeln består av seniorforskarna Asbjørn Taugbøl och Fredrik Tyvand, samt Linløkken själv.

Trendbibeln - startsida

Investtech har arbetat med forskning inom behavioural finance, teknisk och kvantitativ aktieanalys sedan 1997. Företaget har utvecklat ett analyssystem som bland annat identifierar trender, stöd och motstånd, formationer och volymmönster i aktiekurser, och ger köp- och sälj-rekommendationer baserat på detta. Investtech gör omfattande användning av avancerade matematiska algoritmer och tunga statistiska metoder i sina dataprogram och internetbaserade abonnemangstjänster.

Mer om Investtechs forskning

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK