Trendbibeln

Trender – summering och forskningsresultat

Investtechs forskningsresultat bekräftar till stor del etablerad teknisk analys-teori om att aktier med stigande trender skall fortsätta att stiga. Nio av de 12 olika signalkategorierna har givit positiv meravkastning efter köpsignaler, och tio av de 12 olika signalkategorierna har givit negativ meravkastning efter säljsignaler.

Trender – summering och forskningsresultat

Vi har studerat 350,297 signaler från trender i aktier på de nordiska börserna under perioden 1996 till 2015. Signalerna identifierades av Investtechs helautomatiska algoritmer för alla aktier som varit noterade under perioden, och som hade en omsättning på minst halv en miljon kronor per dag i genomsnitt. Detta är samma algoritmer som används i de dagligen uppdaterade analyserna i Investtechs abonnemangstjänster.

Målsättningen var att se hur aktier med olika typer av trendsignaler utvecklades de kommande månaderna, och om detta förstärker eller försvagar etablerad teknisk analys-teori och om det kunde användas till att definiera goda investeringsstrategier.
Vi har huvudsakligen sett på kursutveckling 66 dagar, motsvarande tre månader, efter identifierade signaler. Vi har sett på aktier inne i trendkanaler och på brott upp och ned av trendkanaler. Vi har sett på tre olika tidshorisonter, där kort sikt är trender på Investtechs kortsiktiga kursdiagram, motsvarande cirka sex månader, medellång sikt är 18 månaders kursdiagram och lång sikt är cirka sex års kursdiagram.

Resultaten är sammanställda i tabellerna nedan. Empiri reflekterar vad vi observerat på de nordiska börserna under perioden, och procenttalen anger balanserat genomsnitt av de fyra börserna.

Absoluta tal, köpsignaler

  Kort sikt Medellång sikt Lång sikt
Signaltyp Teori Empiri Teori Empiri Teori Empiri
Inne i stigande trend Uppgång Uppgång
5,4 %
Uppgång Uppgång
5,3 %
Uppgång Uppgång
4,3 %
Brott upp genom tak i stigande trend Uppgång Uppgång
6,4 %
Uppgång Uppgång
6,9 %
Uppgång Uppgång
5,2 %
Brott ned genom golv i stigande trend Uppgång Uppgång
4,9 %
Uppgång Uppgång
4,0 %
Uppgång Uppgång
2,5 %
Brott upp genom tak i sidledes trend Uppgång Uppgång
7,0 %
Uppgång Uppgång
7,5 %
Uppgång Uppgång
5,6 %

Vi ser att alla de 12 olika signalkategorierna har givit positiv avkastning efter köpsignalerna. Vår undersökning stärker därmed teorin inom teknisk analys om att aktier med stigande trender, och brott upp från sidledes trender, fortsätter att stiga den kommande perioden.

Aktier med brott upp genom taket av en stigande trend har stigit mer än aktier som ligger inne i stigande trend, som återigen har stigit mer än aktier som brutit ned från stigande trend. Detta stämmer väl överens med teorin inom teknisk analys. Aktier som brutit upp från sidledes trender är den signalkategorin som givit allra bäst avkastning de kommande tre månaderna.

Signalerna på kort och medellång sikt gav den bästa prediktionen, men också de långsiktiga köpsignalerna efterföljdes av signifikant kursuppgång.

Absoluta tal, köpsignaler

  Kort sikt Medellång sikt Lång sikt
Signaltyp Teori Empiri Teori Empiri Teori Empiri
Inne i fallande trend Nedgång Neutral
1,3 %
Nedgång Neutral
0,7 %
Nedgång Uppgång
2,4 %
Brott ned genom golv i fallande trend Nedgång Neutral
-0,1 %
Nedgång Nedgång
-3,8 %
Nedgång Neutral
0,5 %
Brott upp genom tak i fallande trend Nedgång Uppgång
2,1 %
Nedgång Uppgång
3,5 %
Nedgång Uppgång
5,8 %
Brott ned genom golv i sidledes trend Nedgång Uppgång
2,1 %
Nedgång Neutral
-0,6 %
Nedgång Neutral
0,1 %

Neutral: Mellan -2 och +2 procent på tre månader.

Vi ser att det bara är en av de 12 signalkategorierna som har givit signifikant negativ avkastning den kommande perioden, nämligen brott ned genom golv av fallande trend på medellång sikt. Det är förövrigt fem kategorier av säljsignaler som har givit signifikant positiv avkastning och sex som har givit neutral avkastning. Strikt tolkat, kan vi därmed säga att vi har motbevisat teknisk analys-teori om att aktier med fallande trender skall fortsätta att falla framöver. Vi skall senare se, på de relativa talen, att teorin inte är så galen ändå.

Det vi kan se från tabellen, är att aktier med brott ned genom golvet i fallande trender har presterat sämre än aktier som ligger inne i fallande trender, som återigen har gått sämre än aktier med brott upp genom tak i fallande trender. Detta stämmer överens med etablerad teori.

Också här var det så att de kortsiktiga och medellånga signalerna gav den bästa prediktionen. Säljsignalerna från långsiktiga trender gav alla en genomsnittlig kursuppgång de kommande tre månaderna.

Relativa tal, köpsignaler

Många investerare är upptagna av relativ avkastning. Detta är ofta grundat i att man vill vara investerad på börsen oavsett, så det som betyder något, är om aktierna man äger går bättre eller sämre än börsen. Tabellen nedan visar relativ kursutveckling i förhållande till referensindexet 66 dagar efter olika typer av köpsignaler från trender på olika tidshorisonter.

  Kort sikt Medellång sikt Lång sikt
Signaltyp Teori Empiri Teori Empiri Teori Empiri
Inne i stigande trend Uppgång Uppgång
1,9 %e
Uppgång Uppgång
1,8 %e
Uppgång Neutral
0,8 %e
Brott upp genom tak i stigande trend Uppgång Uppgång
2,9 %e
Uppgång Uppgång
3,3 %e
Uppgång Uppgång
1,7 %e
Brott ned genom golv i stigande trend Uppgång Uppgång
1,4 %e
Uppgång Neutral
0,4 %e
Uppgång Nedgång
-1,0 %e
Brott upp genom tak i sidledes trend Uppgång Uppgång
3,5 %e
Uppgång Uppgång
4,0 %e
Uppgång Uppgång
2,1 %e

%e: procentenheter

Neutral: Mellan -1 och +1 procentenheters avvikelse från referensindexet på tre månader.

Vi ser att nio av de 12 olika signalkategorierna har givit positiv meravkastning efter köpsignalerna. Inte bara har köpsignaler från trender givit positiv avkastning, de har givit avkastning signifikant bättre än börsens avkastning de kommande månaderna.

Som kommenterats för de absoluta talen, har aktier med brott upp genom tak i stigande trend stigit mer än aktier som ligger inne i stigande trend, som återigen har stigit mer än aktier som har brutit ned från stigande trend.

Signalerna på kort och medellång sikt gav den bästa prediktionen, men också de långsiktiga köpsignalerna efterföljdes av kursuppgång när aktien låg i stigande trend eller hade brutit upp.

Vi ser att det endast är köpsignal vid brott ned på långsiktig stigande trend som har givit relativ underavkastning de kommande tre månaderna. Ett sådant brott ned kommer ofta följas upp av omslag till fallande trend på kort eller medellång sikt. Som vi har sett indikeras att de kortsiktiga signalerna har starkare signalkraft än de långsiktiga, så det är inte överraskande med underavkastningen i detta fall.

Relativa tal, säljsignaler

Tabellen nedan visar relativ kursutveckling i förhållande till referensindex 66 dagar efter olika typer av säljsignaler från trender på olika tidshorisonter.

  Kort sikt Medellång sikt Lång sikt
Signaltyp Teori Empiri Teori Empiri Teori Empiri
Inne i fallande trend Nedgång Nedgång
-2,2 %e
Nedgång Nedgång
-2,8 %e
Nedgång Nedgång
-1,2 %e
Brott ned genom golv i fallande trend Nedgång Nedgång
-3,6 %e
Nedgång Nedgång
-7,3 %e
Nedgång Nedgång
-3,1 %e
Brott upp genom tak i fallande trend Nedgång Nedgång
-1,4 %e
Nedgång Neutral
0,0 %e
Nedgång Uppgång
2,3 %e
Brott ned genom golv i sidledes trend Nedgång Nedgång
-1,4 %e
Nedgång Nedgång
-4,1 %e
Nedgång Nedgång
-3,4 %e

%e: procentenheter

Neutral: Mellan -1 och +1 procentenheters avvikelse från referensindexet på tre månader.

Vi ser att tio av de 12 olika signalkategorierna har givit negativ meravkastning efter säljsignalerna. Även om aktierna med säljsignaler vid de flesta tillfällena har stigit svagt, har de allra flesta alltså presterat svagare än börsen de kommande månaderna.

Som kommenterat för de absoluta talen, har aktier som brutit ned genom golvet i fallande trender presterat sämre än aktier som ligger inne i fallande trender, som återigen har presterat sämre än aktier med brott upp genom tak i fallande trender.

Signalerna på kort och medellång sikt gav den bästa prediktionen, men också de långsiktiga säljsignalerna efterföljdes av relativ kursnedgång när aktien låg inne i fallande trend eller hade brutit ned.

Vi ser att det endast är säljsignal vid brott upp av långsiktigt fallande trend som har givit relativ meravkastning de kommande tre månaderna. Ett brott upp kommer ofta följas av omslag till en stigande trend på kort eller medellång sikt. Som vi har sett, indikeras att de kortsiktiga signalerna har starkare signalkraft än de långsiktiga, så det är inte överraskande med meravkastning i detta fall.

Slutsats


Vi har studerat 350,297 signaler från trender i aktier på de nordiska börserna i perioden 1996 till 2015. Signalerna identifierades av Investtechs helautomatiska algoritmer för alla aktier som varit noterade under perioden, och som nådde en omsättning på minst en halv miljon kronor per dag i genomsnitt. Detta är samma algoritmer som används i de dagligen uppdaterade analyserna i Investtechs abonnemangstjänster.

Resultaten bekräftar i stort sett etablerad teknisk analys-teori om att aktier med stigande trender skall fortsätta att stiga. Vi har visat att de statistiskt också har stigit mer än referensindexet.

Mätt mot referensindexet är resultaten lika signifikanta för fallande trender; aktier med fallande trender fortsätter att ge underavkastning mot börsen. I absoluta tal gav emellertid ett flertal sådana säljsignaler en statistisk kursuppgång de kommande tre månaderna.

Resultaten är starkast för trendsignalerna funna i Investtechs kortsiktiga och medellånga kursdiagram. Resultaten är starkast för aktier med daglig omsättning under fem miljoner kronor, speciellt för köpsignalerna.

Datasetet är stort och underlagsdatan anses vara goda. Resultaten är enligt statistiska kvalitetsmål klart signifikanta, med T-värden i flera av beräkningarna mellan fem och tio.

Även om vi har signifikanta resultat i det föreliggande datamaterialet, har vi ingen garanti för att de samma förhållanden kommer göra sig gällande framöver. Å andra sidan har vi ingen grund till att tro att de psykologiska aspekterna som påverkar mänskligt beteende i aktiemarknaden kommer ändra sig väsentligt över tid. Vi bör förvänta oss ett ökande inslag av kvantitativ- och algoritmbaserad handel, också på mer långsiktiga investeringar, så effekterna kan avta något över tid. Vi kommer emellertid aldrig komma bort från de mänskliga aspekterna.

De flesta välfungerande aktiemarknader påverkas av samma mekanismer som de nordiska. Speciellt antas de underliggande psykologiska drivkrafterna, med girighet och rädsla som centrala faktorer, att vara samma för investerare över hela världen. Det är därmed ingen anledning till att tro att de överordnade slutsatserna inte gäller i andra marknader.

Trendbibeln är skriven av forskningschef Geir Linløkken under 2016. Forskningsteamet bakom Trendbibeln består av seniorforskarna Asbjørn Taugbøl och Fredrik Tyvand, samt Linløkken själv.

Trendbibeln - startsida

Investtech har arbetat med forskning inom behavioural finance, teknisk och kvantitativ aktieanalys sedan 1997. Företaget har utvecklat ett analyssystem som bland annat identifierar trender, stöd och motstånd, formationer och volymmönster i aktiekurser, och ger köp- och sälj-rekommendationer baserat på detta. Investtech gör omfattande användning av avancerade matematiska algoritmer och tunga statistiska metoder i sina dataprogram och internetbaserade abonnemangstjänster.

Mer om Investtechs forskning

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK