Hur Investtechs modellportföljer kan användas

Publicerad 2016-04-28

Investtechs modellportföljer har visat goda resultat över många år. Portföljerna är menade som inspirationskällor till våra kunder, men kan man också följa dem med reella pengar? Vi har gjort en analys av resultaten, och ger här några tankar runt praktisk användning av portföljerna och Investtechs tjänster.

Investtechs modellportföljer är modeller på hur Investtechs analyser kan användas av den genomsnittliga aktiespararen. De visar hur en långsiktig investerare, som följer marknaden aktivt från vecka till vecka, kan använda Investtechs analyser till att välja aktier. Det kan vara svårt att direkt följa modellerna, och aktiva investerare kommer kunna göra dagliga värderingar av marknaden och kanske handlar oftare än i modellen. Modellportföljerna är först och främst tänkt som exempel och inspirationskällor för att lära sig att använda analyserna, verktygen och metodiken som Investtech erbjuder.

Bäst att handla första dagen, eller ta god tid på sig

I modellerna används senaste kända kurs, motsvarande slutkurs dagen före portföljen publiceras. Ofta handlas aktierna till en annan kurs nästa dag, och det kan vara svårt att komma in eller ut till samma pris som i modellen.

Vi tror det finns två huvudsakliga anledningar till detta. För det första är det nästan alltid tekniskt positiva aktier som tas in i portföljen. Enligt Investtechs forskning kommer dessa statistiskt att stiga framöver. Sådana aktier fortsätter att stiga, och de gör så bättre än börsen. Det är just grunden till att de tas in i portföljerna.

En annan anledning kan vara att Investtechs analyser och val av aktier till modellportföljer i någon grad påverkar beteende hos investerare. Om tillräckligt många önskar att köpa en aktie som publiceras, kommer balansen mellan köpare och säljare i aktien förändras, med följden att köparna måste gå upp i pris för att få tag på önskad mängd aktier.

Figurerna under visar teoretisk annualiserad avkastning på Investtechs modellportföljer beroende av när man handlar.

Annualiserad avkastning som funktion av handelstidpunkt.

Förklaring: Annualiserad avkastning (årlig genomsnittsavkastning) på y-axeln som funktion av handelstidpunkt på x-axeln. Sista kända slutkurs används i Investtechs portföljer. Detta motsvarar 0 i grafen. Handel på nästa dags öppningskurs, motsvarande första möjlighet om man skulle följa modellen direkt, modelleras som 0,5 i grafen. Därefter kommer 1, som er nästa slutkurs, 1,5 är nästa öppningskurs, och så vidare.
Blå prickar är före omkostnader och gröna är efter 0,2 procent kostnad vid köp och försäljning. Den röda linjen anger referensindexets avkastning.

Modellportfölj Norge.

Modellportfölj Sverige.

Modellportfölj Danmark.

Modellportfölj Finland.

Genomsnittet för de fyra nordiska börserna visar att modellportföljerna har givit en teoretisk årlig meravkastning före omkostnader på 12,5 procentenheter vid handel till sista slutkurs. Detta faller till 8,9 procentenheter vid handel till slutkurs på dagen för publicering. Om man handlar på slutkurs en vecka framåt i tiden, kommer den genomsnittligt årliga meravkastningen bli 9,3 procentenheter. Studerar vi graferna ovan, ser vi att avkastningen i snitt är lägst vid handel på slutkurs cirka två dagar efter publicering, medan den sedan stiger lite igen den kommande veckan. En möjlig förklaring på detta kan vara att aktierna som går in i modellportföljerna får en överreaktion de första dagarna, men att de sedan faller tillbaka något igen.

Det ser därmed ut som om snabbast möjliga handel, inom loppet av första dagen efter publicering, ger de bästa resultaten. Detta gäller, viktigt att notera, om man kunnat handla utan att vara tvungen att driva kurserna för mycket. Om man inte lyckas med detta, kan man uppnå goda resultat också genom att handla aktierna en till två veckor efter publiceringen.

Bäst att handla både små och stora bolag

I modellerna ingår aktier med en daglig omsättning ned mot runt en miljon kronor. Detta kan vara lågt för enskilda investerare, och kan vara tidskrävande för att genomföra affärerna. Vi har sett på hur teoretisk avkastning på Investtechs modellportföljer varierar med krav på minimumlikviditet.

Modellportfölj Norge.

Modellportfölj Sverige.

Modellportfölj Danmark.

Modellportfölj Finland.

Figuren visar annualiserad avkastning som funktion av minimumlikviditet. Aktier som har likviditet lägre än värden på x-axeln, i miljoner kronor i daglig omsättning, utesluts från portföljen. Blå prickar motsvarar före omkostnader och gröna är efter 0,2 procent kostnad vid köp och försäljning. Den röda linjen anger referensindexets avkastning.

Vi ser att modellportföljerna i stort sett har givit bäst teoretiska resultat när det inte ställs krav på minimumlikviditet. Då kommer alla aktier som är med i de ursprungliga portföljerna vara med. Ser vi på de fyra graferna samlat, anses det att finnas ett klart, men svagt, negativ samband mellan årlig avkastning och minimumlikviditet. Modellerna har emellertid givit goda resultat oavsett likviditetskrav.

Summering och tankar kring praktisk tillämpning

Det kommer vara svårt att följa modellportföljerna direkt. Speciellt kommer det vara svårt att komma in och ut i mindre likvida aktier på kort tid. Men det är heller inte avgörande att komma in och ut snabbt. Teoretiskt får man bättre resultat genom att handla fyra till sex dagar efter publicering än att handla på dag två. Resultaten då är ungefär lika goda som att handla till slutkurs dagen före publicering.

Under de 15 år som Investtech har publicerat modellportföljer, har teoretisk årlig genomsnittsavkastning vid handel på nästa slutkurs och vid handel på slutkurs fem dagar framåt i tiden, legat runt nio procentenheter högre avkastning än referensindex. Handel till öppningskurs dagen före publicering har legat runt två procentenheter högre. Om man provar att köpa stora poster på öppning, kommer man emellertid räkna med att pressa kurserna.

De bästa resultaten har teoretiskt blivit uppnådda om man inte sätter något krav på likviditet, men också handlar de minst likvida aktierna. Med modellportföljernas strategi motsvarar detta i praktiken aktier med en genomsnittlig dagsomsättning ned mot en miljon kronor.

Investtechs modellportföljer uppdateras endas en gång per vecka. De kan därmed inte ta in aktier med köpsignaler lika fort som kanske önskas, och heller inte ta ut portföljaktier med säljsignaler förrän nästa uppdatering. Genom att följa börsen från dag till dag, kommer investerare ha möjlighet att gå ur förloraraktier snabbt, och gå in tidigt i aktier med köpsignaler. Detta är ett förhållande som gör att reella investerare kan prestera bättre än vad modellen indikerar.

Referenser och forskningsresultat

Denna artikeln är baserad på en forskningrapport med fler detaljer och analyser.

Strategin bakom Investtechs modell- och traderportföljer är i storgrad uppbyggd runt Investtechs forskningsresultat från de nordiska aktiemarknaderna. Du kan läsa mer om dessa på våra Forskningssidor.

Resultaten som kanske är viktigast för portföljerna är bland annat följande:

 

Keywords: Analyse,avkastning,Helsingfors,Kjøpssignal,København,Modellportefølje,Oslo,statistics,statistikk,Stockholm.

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK