Insynshandel – signalstatistik Oslobörsen och Stockholmsbörsen 2000 till 2018

Forskningsrapport publicerad 2019-05-31.

Abstract:
Direktörer, styrelsemedlemmar och andra insynspersoner i börsnoterade bolag måste rapportera när de köper och säljer aktier i dessa bolag. Vi har studerat vad som har skett efter sådana insynsköp och insynsförsäljningar i norska och svenska bolag under perioden 1999 till 2018. I genomsnitt steg aktier med insynsköp 4,0 procent, motsvarande 1,7 procentenheter mer än referensindexet, de första 66 dagarna efter ett insynsköp. Aktier med insynsförsäljning steg 2,1 procent, motsvarande 0,7 procentenheter mindre än referensindexet, de kommande 66 dagarna.

Insynshandelanalys

Analys av insynsaffärer är Investtechs alternativ till fundamental analys. När en person i bolagets styrelse eller management köper aktier, är det en signal om att denne anser aktien är billig. Insynsförsäljning betraktas som en signal om att aktien är dyr eller att risken är hög.

Investtechs insynshandelsanalyser ger översikt över insynsköp och insynsförsäljningar i ett bolag över tid.

Innsidehandler per selskap

Norge

Varje affär tilldelas en betydelse på en skala från 0 till 100. Stora affärer betyder mer än små och affärer som är stora i förhållande till personens totala innehav betyder mer än förhållandevis små affärer. Ett insynsköp ger en betydelse med positivt tecken, medan insynsförsäljning ger negativt tecken.

I Norge är registrerade insynspersoner skyldiga att rapportera egna affärer snarast möjligt och senast före börsöppning nästa dag. Investtech går igenom alla börsmeddelanden och registrerar data om insynsaffärer.

Baserat på alla rapporterade insynsaffärer i ett bolag, ger Investtechs datasystem aktien en insynsranking på skalan -100 till +100. Aktier med insynsranking på 50 eller högre kategoriseras som köpkandidater baserat på insynsaffärer. Insynsranking mellan 25 och 50 kategoriseras som svag köpkandidat. Motsvarande räknas aktier med negativ insynsranking som säljkandidater.

Förklaring till tabell med insynsaffärer


 

Fält Beskrivning
Datum Datum då affären rapporterades.
Typ Transaktionstyp.
Antal Antal aktier.
Kurs Kurs som aktierna köptes eller såldes till.
Värde Värde på affären i 1000 kronor.
Procent Affärens värde i procent av insynspersonens innehav i aktien.
Behållning Innehav efter transaktionen.
Text Text som i korthet beskriver affären. Grön färg används för köp och röd för försäljning.
Betydelse Affärens betydelse, beräknad utifrån handelsbelopp och insynspersonens procentuella förändring av exponering i aktien. Skalan går från 0 (=oviktig) till 100 (=viktig).

Sverige

Varje transaktion får en betydelse mellan -100 och +100. Försäljningar är negativa och köp är positiva. Stora transaktioner får större betydelse än mindre transaktioner.

Investtechs insynsanalys för Sverige baseras på transaktioner som rapporteras i den svenska Finansinspektionens insynsregister. Insynsanalysen uppdateras med nya transaktioner varje dag.

Baserat på alla rapporterade insynstransaktioner i ett bolag, ger Investtechs insynsanalys varje aktie en insynsscore mellan -100 och +100. +50 eller högre är köp. +25 till +50 är svagt köp. -25 till +25 är neutral. -25 till -50 är svagt sälj. -50 eller mindre är sälj.

Förklaring till tabell med insynsaffärer


Fält Beskrivning
Rapporterat Datum då affären rapporterades.
Handlelsdag Datum då insynspersonen köpte eller sålde aktier.
Antal Antal aktier.
Kurs Slutkurs på handelsdagen.
Värde Värde på affären i 1000 kr.
Text Text som i korthet beskriver affären. Grön färg används för köp och röd för försäljning.
Betydelse Affärens betydelse, beräknad utifrån handelsbeloppet. Skalan går från 0 (=oviktig) till 100 (=viktig).

Data

Vi har tittat på aktierna i Norge och Sverige. För Norge har vi data från 1999 och för Sverige från 2003. Vi tittade då på data från 2018-12-31. Vi har identifierat signaler fram till 2018-09-27, så att vi kunde se kursutvecklingen 66 dagar (tre månader) efter sista signalen.

Alla aktier som under perioden har varit noterade på börsen var med, även de som senare har fusionerat in i andra, har gått i konkurs eller av annan anledning strukits från börsen. Kurserna är justerade för utdelning, splittar, fissioner och andra kapitalförändringar. Mindre utdelningar i utländsk valuta, annat än dollarutdelningar på Oslobörsen, är i stort sett inte registrerade.

Minimikrav på likviditet sattes till 500 000 kronor i dagligt genomsnitt för senaste 22 dagarna.

Vi har jämfört avkastning efter köp- och säljsignaler i aktier med avkastningen mot referensindexen. Standard utdelningsjusterade referensindex har använts, Hovedindeksen (OSEBX) respektive OMX Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI).

Insynsköp och insynsförsäljning

Varje köp tilldelas en poäng som skall säga något om hur betydelsefull affären är; hur stark signal den anses ge. För Norge är poängen beroende av handelsbeloppet och den procentuella andelen denna utgör av insynspersonens totala aktieinnehav. För Sverige får vi inte information om insynspersoners totala innehav. Där anges poängen endast utifrån affärens storlek.

Varje affär ges en poäng mellan 0 och 100. Insynsaffärer med en poäng under 15 ansågs ha låg signifikans och uteslöts från data.

Insynspersonernas position i bolagen, om de exempelvis är styrelseordförande, styrelseledamot eller suppleant, CEO eller annan direktör, är inte väl systematiserat i meddelandena från börsen. Vi har här tänkt att det viktigaste är att rapporteringsskyldiga personer, som kanske innehar en specialkunskap om företaget, köper och säljer, oberoende av position. Kategorisering av position och analys av eventuella skillnader, kan vara aktuellt i senare forskning.

 

Antal Sverige Norge Totalt
Köpsignal 7907 3415 11322
Säljsignal 5090 1854 6944
Totalt antal 5269 12997 18266
Andel 71 % 29 % 100 %

Tabellen visar antal köp- och säljsignaler efter insynsaffärer i Sverige och Norge.

Signalerna definierades som köpsignal när en insynsperson har rapporterat ett köp i eget bolag, och som säljsignal när en insynsperson har rapporterat en försäljning. Endast affärer där det var mer än 14 kalenderdagar sedan föregående signal i samma aktie togs med. Detta görs för att undvika nästan-dubbletter. Det kommer ändå förekomma kursöverlapp för efterföljande signaler och signaler i olika bolag som är ganska lika, med anledning av att följer varandra ganska tätt i kurs. Signalerna (stickproven) kommer därmed inte vara oberoende, och statistiska mått på osäkerhet (standardavvikelse) kommer inte kunna användas okritiskt.

Resultat insynsköp

Insynsköp Sverige.

Insynsköp Norge.

Figur 3a: Kursutveckling första 66 dagarna efter insynsköp.

Grafen visar genomsnittlig kursutveckling efter insynsköp i Sverige och Norge. Affärerna rapporterades före börsens stängningstid på dag 0. Endast dagar då börsen är öppen ingår, så att 66 dagar motsvarar cirka tre månader. Den tjocka blå linjen visar hur aktier med insynsköp i genomsnitt har utvecklats. Det skuggade området anger standardavvikelsen till beräkningarna. Den tunna blå linjen är genomsnittlig utveckling för referensindexet under samma period.

66-dagars-siffror Sverige Norge Viktat snitt
Köpsignaler 4,3 % 3,5 % 4,0 %
Referensindex under samma period 2,4 % 2,2 % 2,3 %
Meravkastning köpsignal 1,8 %e 1,4 %e 1,7 %e
Annualiserad
Köpsignal 17,3 % 14,1 % 16,3 %
Referensindex under samma period 9,6 % 8,5 % 9,2 %
Meravkastning köpsignal 7,7 %e 5,7 %e 7,2 %e

Tabellen visar annualiserad avkastning och annualiserad meravkastning i procentenheter, betecknat %e. Annualiserade siffror har beräknats genom att upprepa 66-dagars-avkastningen för signalaktierna fyra gånger och dra ifrån avkastningen för referensindexet upprepat fyra gånger.

Vi ser att insynsköp både i Sverige och Norge har följts av en positiv avkastning kommande månaderna. I Sverige var uppgången 4,3 procent och i Norge 3,5 procent, som ger ett viktat snitt på 4,0 procent. Annualiserad avkastning är 16,3 procent, motsvarande en meravkastning på 7,2 procentenheter mot referensindexet under samma period.

En närmare inspektion visar att uppgången är störst de första dagarna efter insynsköpen, men att både avkastning och meravkastning ökar över hela tremånadersperioden.

Resultat insynsförsäljning

Insynsförsäljning Sverige.

Insynsförsäljning Norge.

Figur 3b: Kursutveckling första 66 dagarna efter insynsförsäljning.

Grafen visar genomsnittlig kursutveckling efter rapporterade insynsförsäljningar i Sverige och Norge. Den tjocka röda linjen visar hur aktier med insynsförsäljning i genomsnitt har utvecklats. Det skuggade området anger standardavvikelsen för beräkningarna. Den tunna röda linjen är genomsnittlig utveckling för referensindexet under samma period.

66-dagars-siffror Sverige Norge Viktat snitt
Säljsignal 1,8 % 3,0 % 2,1 %
Referensindex under samma period 2,8 % 2,9 % 2,8 %
Meravkastning säljsignal -1,0 %e 0,1 %e -0,7 %e
Annualiserad
Säljsignal 7,0 % 12,1 % 8,3 %
Referensindex under samma period 11,2 % 11,7 % 11,2 %
Meravkastning säljsignal -4,2 %e 0,5 %e -3,0 %e

För insynsförsäljningarna är det någon skilda resultat i Sverige och Norge. Aktier med insynsförsäljningar har i Norge utvecklats väldigt likt börsen de kommande tre månaderna och steg i snitt med 3,0 procent. I Sverige har de emellertid visat en tydlig underavkastning. Det gäller de första veckorna, men också över hela tremånadersperioden. Totalt steg svenska aktier med insynsförsäljning 1,8 procent kommande tre månader, motsvarande 1,0 procentenheter mindre än referensindexet.

Genomsnittet för Sverige och Norge visade en underavkastning på 0,7 procentenheter på tre månaders sikt, motsvarande 3,0 procentenheter på annualiserad basis.

Totala resultat insynshandel

Insynsaffärer Sverige.

Insynsaffärer Norge.

Figur 3: Kursutveckling första 66 dagarna efter rapporterade köp och försäljningar från insynspersoner i börsnoterade svenska och norska bolag.

Grafen visar totalt insynsköp och insynsförsäljning mot genomsnittet av referensindexen under hela perioden. Detta står i kontrast till graferna och siffrorna ovan, där vi har jämfört mot utvecklingen för referensindexen under samma tidsperiod som vi har mätt utvecklingen i aktierna med signaler.

Genomsnittlig avkastning efter 66 dagar Sverige Norge Viktat snitt
Köpsignal 4,3 % 3,5 % 4,0 %
Säljsignal 1,8 % 3,0 % 2,1 %
Referensindex 3,5 % 3,2 % 3,4 %
Meravkastning köpsignal 0,7 %e 0,4 %e 0,6 %e
Meravkastning säljsignal -1,8 %e -0,1 %e -1,3 %e
Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagers-siffror Sverige Norge Viktat snitt
Köpsignal 17,3 % 14,1 % 16,3 %
Säljsignal 7,0 % 12,1 % 8,3 %
Referensindex 14,2 % 12,6 % 13,7 %
Meravkastning köpsignal 3,1 %e 1,5 %e 2,6 %e
Meravkastning säljsignal -7,2 %e -0,5 %e -5,5 %e

Mätt mot genomsnittlig utveckling mot referensindexet över hela tidsperioden ser vi att aktier med insynsköp har givit en annualiserad meravkastning på 2,6 procentenheter, medan aktier med insynsförsäljning har givit en annualiserad underavkastning på 5,5 procentenheter.

Figur 4: Kursutveckling vid insynsköp och insynsförsäljning för Sverige och Norge tillsammans. Grafen visar de sista tio dagarna före insynsköp rapporterats och de första 22 dagarna efter. Klicka på grafen för större bilder.

Figur 4 visar att aktier med insynsköp i genomsnitt har fallit under perioden före köpet. I genomsnitt hade aktierna på Stockholmsbörsen och Oslobörsen fallit cirka 1,5 procent sista tio dagarna före insynsköp rapporterats. Omvänt hade aktier med insynsförsäljning i genomsnitt stigit cirka 1,9 procent före försäljningen.

Grafen visar att insynspersonerna har haft en benägenhet att köpa efter att kursen fallit och sälja efter att kursen stigit. Det ger stöd till hypotesen om att insynspersonerna köper när de anser aktien är fundamentalt billig. Insynsköp är då en signal om att centrala medarbetare anser att marknadspriset per aktie är för lågt, och förväntar en kursuppgång.

Detta ger också stöd till hypotesen om att insynspersonerna säljer när de anser att en aktie har stigit oförtjänt mycket, att uppsidan har blivit mindre, eller att risken för ett kursfall blivit större; alltså tillfällen där aktien kan anses fundamentalt dyr.

Studien av insynsaffärer kan därmed anses som en enkel fundamental analys, utförd av de medarbetare som känner till företaget och marknaden bäst!

Detaljer intradag

Insynsaffärer Sverige.

Insynsaffärer Norge.

Figur 5: Kursutveckling under dagen insynsaffären rapporterades (dag 0), tio dagar före och tre dagar efter. Notera att vi har intradagskurser i Sverige från 2009 och i Norge från 2006, alltså i en något kortare period än vi använder i resten av denna rapport. Klicka på graferna för större versioner.

Graferna visar hur aktiekursen har utvecklats intradag på dagarna före och efter att insynsaffärer rapporterats. Affärerna rapporterades före börsöppning eller kring börsens öppningstid under dag 0. Information om affärerna var alltså känd av marknaden då börsen stängde på dag 0.

Vi ser att i både Sverige och Norge föll kurserna sista tio dagarna före insynsaffärerna rapporterades. Kurserna i Norge hoppade sedan upp cirka en halv procent på öppning dag 0 och fortsatte upp ytterligare cirka en halv procent under dagen. En stor uppgång inom loppet av en dag kan förklaras av att många affärer rapporterats före börsens öppning, och blev positivt mottaget av marknaden, eller att bolagen rapporterat positiva nyheter under dagen och att insynspersoner därefter köpt aktier. Kurserna fortsatte stiga kraftigt fram till öppningen nästa dag, för att sedan fortsätta i en sidledes utveckling. Liknande gäller för Sverige, men här är de procentuella förändringarna mindre än i Norge.

För försäljningarna ser vi lite av det motsatta. Kurserna steg de sista två dagarna för insynsförsäljningarna rapporterades, för att sedan falla på försäljningsdagen. Dagen efter insynsförsäljningen fortsatte kurserna ned, både i Norge och Sverige. Graferna visar att det har varit små reaktioner upp till nästa dags öppningskurs, men att kurserna har fallit ytterligare jämfört med stängningskursen.

Resultat senaste fem åren och över tid

Vi har gjort en analys av hur starkt signalerna från insynsaffärer har slagit till över tid.

För att kunna jämföra så rättvist som möjligt, tittar vi på relativa siffror. Vi tittar på genomsnittlig avkastning för signalerna i förhållande till genomsnittlig avkastning för referensindexen över perioden. Tabellerna visar viktat genomsnitt för Sverige och Norge.

Relativ avkastning efter 66 dagar Hela perioden
(1996-2018)
Senaste tre åren
(2016-2018)
Senaste fem åren
(2014-2018)
Köpsignal 0,6 %e 1,7 %e 1,4 %e
Säljsignal -1,3 %e -0,9 %e -0,8 %e

%e: procentenheter differens mot genomsnittligt referensindex.

Annualiserad absolutavkastning: Hela perioden
(1996-2018)
Senaste tre åren
(2016-2018)
Senaste fem åren
(2014-2018)
Köpsignal 16,3 % 14,6 % 14,0 %
Säljsignal 8,3 % 3,9 % 4,8 %
Referensindex 13,7 % 7,6 % 8,1 %

Vi ser från de den översta tabellen att genomsnittlig meravkastning för aktier med köpsignaler var 1,7 procentenheter senaste tre åren och 1,5 procentenheter senaste fem åren. Det är klart positiva siffror och klart starkare än de 0,6 procentenheters meravkastning vi har över hela perioden. Annualiserad blir meravkastningen 6,9 procentenheter de senaste tre åren och 5,9 procentenheter de senaste fem åren, mot 2,6 procentenheter över hela perioden.

De absoluta siffrorna för avkastning efter köpsignaler är också starka. Här visar statistiken en total genomsnittlig annualiserad avkastning på 16,3 procent för hela perioden, samt 14,6 procent och 14,0 procent för senaste tre respektive fem åren. Notera att räntenivån i inledningen av denna perioden var väsentligt högre än dagens nivå. Därför är det inte helt korrekt att jämföra dessa tal direkt med varandra.

Säljsignalerna har de senaste tre och fem åren givit en relativ underavkastning på 0,9 respektive 0.8 procentenheter, jämfört med 1,3 procentenheter för hela perioden.

Graferna nedan visar hur signalaktier de senaste fem åren har utvecklats i Sverige och Norge.

Insynsaffärer Sverige.

Insynsaffärer Norge.

Figur 6: Kursutveckling efter köp och säl från insynspersoner i Sverige och Norge för perioden 2014 till 2018.

Likviditet

Stora bolag, som ofta har hög omsättning på börsen, får generellt mer uppmärksamhet från analytiker, investerare och media än mindre bolag. Detta kan betyda att information runt de stora bolagen kommer snabbare ut till de som handlar aktierna, än den gör runt de små. En sådan skillnad kan betyda att signalkraften för insynsaffärer, och möjligheterna för meravkastning genom att följa signaler, kan variera för små och stora bolag.

Tänker vi på insynspersonernas kunskaper och möjligheter att värdera egen aktiekurs, är det också troligt att denna är bättre för mindre och mer överskådliga bolag än för stora. I små bolag har dessutom insynspersonerna ofta direkt möjlighet att påverka utvecklingen. Både genom att vara viktiga beslutsfattare, men också ledare och deltagare i genomförande av strategi och drift av bolagen.

Vi delade in bolagen i två ganska jämnstora grupper; de med genomsnittlig dagsomsättning under respektive över fem miljoner kronor. Resultaten visas nedan, med småbolagen till vänster och storbolagen till höger.

a) Sverige småbolag.

b) Sverige storbolag.

a) Norge småbolag.

b) Norge storbolag.

Figur 7: Avkastning för aktier med insynsköp och insynsförsäljning. Aktier med genomsnittlig dagsomsättning under fem miljoner kronor till vänster och över fem miljoner kronor till höger.

Aktier med insynsköp
Relativ avkastning efter 66 dagar Sverige Norge Viktat snitt
Småbolag 1,5 %e 1,4 %e 1.5 %e
Storbolag 0,1 %e -0,7 %e -0,1 %e

Aktier med insynsförsäljning
Relativ avkastning efter 66 dagar Sverige Norge Viktat snitt/strong>
Småbolag -1,4 %e 0,7 %e -0,9 %e
Storbolag -2,1 %e -0,7%e -1,7 %e

%e: procentenheter

För småbolagen ser vi att aktier med insynsköp gav en meravkastning på 1,5 procentenheter mot genomsnittligt referensindex på 66 dagars sikt. Storbolagen med insynsköp utvecklades i linje med genomsnittligt referensindex, med en liten underavkastning på 0,1 procentenheter. För köpsignaler från insynsaffärer indikeras därmed att de har en starkare signalkraft för småbolag än för stora. Köpsignaler från insynsaffärer har varit mer pålitliga om aktien har en omsättning under fem miljoner kronor per dag, än om den har en omsättning över.

För aktierna med insynsförsäljning är resultaten annorlunda. Småbolag med säljsignal från insynsaffärer gav en underavkastning på 0,9 procentenheter kommande tre månader. Storbolagen gav en motsvarande underavkastning på 1,7 procentenheter. Insynsförsäljning har därmed visat en starkare signalkraft när de skett i storbolag än i småbolag.

Vi har skilda siffror för Sverige och Norge, men de relativa förhållandena är ganska lika. Insynsköp har varit bra köpsignaler för småbolagen. Insynsförsäljning har varit bra säljsignaler först och främst för storbolagen. Resultaten och signalkraften har varit något starkare i Sverige än i Norge.

Kortsiktig eller långsiktig indikator

Vi har tittat på vad som har skett under de kommande tre månaderna efter insynsköp och insynsförsäljning. Resultaten indikerar att insynsaffärer kan vara en god indikator för att tajma köp och försäljning för medellångsiktiga investerare.

Insynsaffärer kan emellertid också användas som en mer kortsiktig indikator, för användning för att tajma köp och försäljning kommande dagarna eller veckorna.

Vad händer om vi istället tittar på avkastning de första 22 dagarna efter signalerna?

Insynsaffärer Sverige.

Insynsaffärer Norge.

Figur 8: Kursutveckling första 22 dagarna efter signaler från insynsaffärer i Sverige och Norge.

Relativ avkastning efter 22 dagar Sverige Norge Viktat snitt
Meravkastning köpsignal 0,5 %e 0,3 %e 0,5 %e
Meravkastning säljsignal -0,8 %e -0,2 %e -0,6 %e

Från graferna och tabellerna får vi en annualiserad meravkastning på 6,4 procentenheter för köpsignalerna, när den upprepas 12 gånger på ett år. Det kan jämföras med 2,6 procentenheter meravkastning när vi upprepar 66-dagars-avkastning fyra gånger per år. Säljsignalerna har givit 7,6 procentenheters underavkastning vid användning av 22-dagars-siffrorna, mot 5,5 procentenheter för 66-dagars-siffrorna.

Totalt ser vi att signalerna från insynsaffärer har givit en ännu bättre annualiserad differensavkastning när de används som en kortsiktig handelsstrategi. Särskilt för köpsignalerna är det stor skillnad.

Summering

Vi har studerat 11 322 fall av insynsköp och 6 944 fall av insynsförsäljningar i svenska och norska börsnoterade bolag. Vi definierade köp från en insynsperson som köpsignal och försäljning som säljsignal, och tittade sedan på vad som skedde efter sådana signaler. Vi har använt 20 år av börskurser från Norge och 16 år från Sverige. Data är fördelat med 71 % från Sverige och 29 % från Norge.

Aktier med insynsköp har igenomsnitt presterat bättre än referensindexet under perioden efter insynsköpet. De första 66 dagarna, motsvarande tre månader, steg aktier med insynsköp 4,0 procent, motsvarande 1,7 procentenheter mer än referensindexet under samma period. På annualiserad basis var uppgången 16,3 procent, motsvarande 7,2 procentenheters meravkastning.

Aktier med insynsförsäljning har i genomsnitt presterat sämre än referensindexet under perioden efter insynsförsäljningen. De första 66 dagarna steg aktier med insynsförsäljning 2,1 procent, motsvarande 0,7 procentenheter mindre än referensindexet under samma period. På annualiserad basis var uppgången 8,3 procent, motsvarande 3,0 procentenheters underavkastning.

Signalerna anses signifikanta för både svenska och norska aktier. Signalkraften var något starkare för svenska än för norska aktier.

Vi fann att småbolagen gav de starkaste köpsignalerna, medan storbolagen gav de starkaste säljsignalerna. Ett insynsköp i ett storbolag gav liten indikation på kommande kursutveckling, medan insynsförsäljning var en klar signal om att aktien skulle prestera sämre än marknaden.

Resultaten ovan gäller på medellång sikt, motsvarande 66 dagar, efter insynsaffärerna. Det största kursutslaget kom emellertid de första dagarna efter affären. Använde vi 22-dagars avkastningssiffror, blev annualiserad meravkastning ungefär dubbelt så hög för insynsköpen. Annualiserad avkastning efter insynsförsäljningarna blev också något svagare då.

Vi såg att aktier med insynsköp i genomsnitt hade fallit under perioden före köpet. Motsatt hade aktier med insynsförsäljning stigit under perioden före försäljningen. Dessa observationer är en indikation på att insynspersoner köper när de anser aktien är fundamentalt billig, och har fallit mer än den förtjänat, samtidigt som insynspersonerna säljer när de anser aktien har stigit för mycket och har blivit fundamentalt dyr. Investtechs insynshandelanalys kan därmed betraktas som en enkel fundamental analys av aktien.

Signalkraften från insynsaffärer har varit starkare de senaste tre och fem åren, än de har varit under hela perioden vi tittat på. Det indikerar att insynsaffärer kan vara en ihållande god indikator för att prediktera mer- eller underavkastning för aktier och att avkastningen naturligt fluktuerar över tid. Statistiken indikerar att insynsaffärer även framöver kommer kunna ge bra signaler för köp och försäljning av norska och svenska börsnoterade aktier.

 

Keywords: Buy signal,h_InsiderBuy,h_InsiderSell,help topic main report,Innsidehandel,insynsförsäljning,insynshandel,insynsköp,Köpsignal,Oslo,Säljsignal,Sell signal,statistics,statistik,Stockholm.

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

Konkreta investeringstips:

Aktieval
Med stock picking-verktyget Aktieval kan du hitta aktier som är både tekniskt positiva och fundamentalt billiga.

Insiderhandel
Följ med på insidertransaktionerna i aktierna du äger.

Rekommendationer i ModelportföljenTradingidéerneDagens case och Morgonrapport.
Här används den totala tekniska bilden, med trend, kursformationer, volymutveckling, stöd och motstånd och momentum, samt insynshandel.

Hjälp och utbildning:
Nyhetsarkiv
Investtechs Snabbstartguide
Stockpicking-verktyg

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK