Stöd och motstånd: Brott upp genom motstånd är en köpsignal

Publicerad 2019-09-27

Aktierna som har brutit upp genom motstånd, har fortsatt att stiga, och de har stigit mer än den generella börsutvecklingen. Sådana signaler kan vara värdefulla vid beslut om huruvida aktien skall köpas. Om man överväger en aktie med tanke på köp, kommer tiden efter brott upp genom motstånd vara en statistiskt gynnsam tidpunkt för köp. Detta är i linje med klassisk teknisk analysteori.

Stöd och motstånd är enligt teknisk analysteori ett av de mest centrala begreppen inom teknisk analys, och kan i teorin användas för att hitta bra köp- och säljnivåer.

Brudd opp gjennom motstandFigur 1: Brott upp genom motstånd är en köpsignal. Detta gäller särskilt om volymen ökar samtidigt. Säljarna som låg här är borta, men det är fortsatt köppress i aktien.
En aktie som nyligen har brutit upp genom en motståndsnivå, förväntas fortsätta stiga. Genom att köpa sådana aktier kan man komma in tidigt i en uppgångsfas. Om aktien har stigit mycket efter brottet kan man få en bättre kurs genom att vänta på en reaktion tillbaka.
Notera att aktier med fallande trender ofta ger falska köpsignaler vid brott upp genom motstånd. Skall man köpa sådana aktier bör det vara en långsiktig och stark motståndsnivå som brutits, och brottet bör följas av ökande volym och positiv volymutveckling.

Forskningsresultat

Vi har studerat avkastning på norska, svenska, danska och finska aktier efter signaler som sattes utifrån hur aktierna rörde sig i förhållande till stöd- och motståndsnivåer i tekniska kursgrafer. Vi använde stöd- och motståndnivåer automatiskt identifierade i Investtechs medellångsiktiga kursdiagram. Vi hade 23 år med data, från 1996 till 2018.

Grafen nedan visar genomsnittlig kursutveckling efter köpsignaler från aktier med brott upp genom motstånd identifierat i Investtechs medellångsiktiga kursgraf. Signalerna utlöstes dag 0 och vi har studerat kursutvecklingen fram till dag 66. Endast dagar då börsen är öppen ingår, så att 66 dagar motsvarar cirka tre månader. Den tjocka blå kurvan visar hur aktier med köpsignaler utvecklats. Det skuggade området anger en standardavvikelse på beräkningarna. Den smala blå kurvan visar hur referensindexet utvecklats under samma period som vi mätte utvecklingen i aktierna med köpsignaler.

Figur 2: Avkastning efter köpsignal vid brott upp genom motstånd identifierat i Investtechs medellångsiktiga kursgraf. Tjock blå linje är signalaktierna, tunn blå är referensindexet. Norden 1996–2018.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror) Norge Sverige Danmark Finland Viktat snitt
Köpsignal 18.2 % 16.8 % 16.8 % 9.4 % 16.3 %
Referensindex under samma period 12.0 % 12.3 % 10.3 % 5.3 % 11.2 %
Meravkastning köpsignal 6.1 %p 4.5 %p 6.4 %p 4.1 %p 5.1 %p

Vi ser att aktier med köpsignal efter brott upp genom motstånd har stigit den efterföljande perioden. Uppgången under de första tre månaderna efter signalerna var 4,0 procent i genomsnitt för totalt 43.367 signaler från Norden. Det motsvarar en meravkastning på 1,2 procentenheter mot referensindexet under samma period. Annualiserad meravkastning var 5,1 procentenheter.

Statistiskt T-värde är höga 11,1 för 66-dagars-siffrorna och antyder statistisk signifikant avvikelse från referensindexets utveckling. En absolut meravkastning på 1,2 procentenheter inom loppet av tre månader indikerar att sådana signaler kan vara värdefull input i en aktiv handelsstrategi, även om man tar höjd för courtage och andra handelsomkostnader.

Artikel om säljsignaler:
Stöd och motstånd: Brott ned genom stöd är en säljsignal

Läs mer i forskningsrapporten här (på norska).

 

 

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK