RSI - Relative Strength Index – signalstatistik nordiska marknader 1996 till 2018

Forskningsrapport publiserad 6 februari 2019.

Bör man sälja på överköpt RSI? Eller är RSI först och främst en momentum-indikator, så att man bör köpa när RSI blir högt? Vi har tittat på kursutveckling efter att RSI gått till extremnivåer på börserna i Oslo, Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors.

RSI - Relative Strength Index

RSI är en frekvent indikator inom teknisk analys. Förkortningen RSI står för Relative Strength Index, och är ett mått på hur väl en aktie gått mot sig själv. Talet beräknas genom att se på styrkan på uppgångsdagarna i förhållande till styrkan på nedgångsdagarna över en bestämd period, vilket genererar ett värde mellan 0 och 100.

RSI beräknas med följande formel:

      priceUp  = sum(changes(upDays))
      priceDown=-sum(changes(downDays))
      rsi= 100 * priceUp/(priceUp+priceDown)

 

Ofta beräknar man RSI över de senaste 21 dagarna.

En aktie som har stigit kraftigt i förhållande till reaktionerna tillbaka kommer ha ett högt RSI. Motsvarande kommer en aktie som fallit mycket i förhållande till reaktionerna upp ha ett lågt RSI. RSI används både som indikator om en aktie är översåld eller överköpt, och om den har positivt momentum, eller negativt momentum.

Hur kan en akties RSI-värde säga något om den fortsatta kursutvecklingen? Ska en aktie som har stigit mycket, och fått ett högt RSI-värde, mest sannolikt stiga vidare, eller ska den reagera tillbaka? Ska aktier med lågt RSI, som indikerar översåld och negativt momentum, vända upp eller fortsätta falla?

RSI som överköpt/översåld-indikator

En aktie blir överköpt när den har stigit mycket på kort tid, utan särskilda reaktioner tillbaka. Tanken är att den då stigit för mycket och snart kommer reagera tillbaka, alltså att man bör sälja.
Motsvarande blir en aktie översåld när den har fallit mycket på kort tid. Detta kan indikera att den snart kommer få en reaktion upp, och bör köpas. Se exemplet nedan.

Figur 1: Carlsberg B. Gröna områden visar att RSI är översåld (under 30) och röda områden visar att RSI är överköpt (över 70).

RSI som momentum-indikator

RSI används emellertid också som en momentum-indikator. Tanken här är att stora kursrörelser indikerar att investerarmassan är i rörelse. Då gäller det att hänga på, och vara med på rörelserna som har startat, med tanken om att ännu fler investerare kommer med senare och fortsatt driver kursen i samma riktning. Se exempel nedan.

Figur 2: Röda områden visar att momentum är högt och positivt (RSI över 70) och gröna områden att momentum är högt och negativt (RSI under 30).

Forskning på RSI

Investtech genomförde under 2015 ett forskningsprojekt för att studera i vilken grad RSI kan användas till att prediktera framtida kursutveckling. Projektet var en del av ett större projekt inom signalanalys för aktier och stöttades av Norges forskningsråd genom SkatteFunn-ordningen. Under 2019 har vi genomfört nya analyser med ett utvidgat dataset, och rapporterar här de nya resultaten.

Föregående rapport visade att RSI fungerade bra som en momentum-indikator, och dåligt som en överköpt/översålt-indikator. Hur har RSI-signalerna förändrats de senaste åren, och vad säger statistiken om konsekvens över tid? Kan RSI-indikatorn fortsatt användas till att hitta bra köpsignaler?

Data

Vi har tittat på aktierna på de nordiska marknaderna Norge, Sverige, Danmark och Finland. För Norge har vi data från 1996, för Sverige, Danmark och Finland från 2003. För alla länder tittade vi på data fram till 2018-12-31. Vi har identifierat signaler fram till 2018-09-27, så att vi kunde se kursutvecklingen 66 handelsdagar (tre månader) efter den sista signalen.

Alla aktier som under perioden har varit noterade på börsen är med. Även de som senare har fusionerat in i andra, har gått i konkurs eller av annan anledning lämnat börsen. Kurserna är justerade för utdelningar, splittar, fissioner och andra bolagshändelser. Mindre utdelningar i utländsk valuta, annat än dollar-utdelningar på Oslobörsen, är i stort sett inte registrerade.

Minimikrav på likviditet sattes till 500.000 kronor i dagligt genomsnitt beräknat för senaste 22 dagarna. För Finland använde vi 50.000 euro.

RSI21 till kritisk nivå

Vi har tittat på vad som skett när RSI har brutit under 30 och över 70. Detta anses enligt teknisk analys-litteratur ofta som kritiska nivåer och används som köp- och säljsignaler.
När RSI bröt ned under 30-gränsen definierades en säljsignal utifrån momentum-strategin. När RSI bröt över 70-gränsen definierades en köpsignal utifrån momentumstrategin. Notera att detta är motsatt till hur många traders brukar använda RSI och motsatt till hur vi definierat signalerna i rapporten från 2015.

Antal Sverige Norge Danmark Finland Totalt
Köpsignal RSI21 passerar över 70 16472 9258 4900 5103 35733
Säljsignal RSI21 passerar över 30 10846 6691 2972 3081 23590
Totalt antal 27318 15949 7872 8184 59323
Andel 46 % 27 % 13 % 14 % 100 %

Tabellen visar antal köp- och säljsignaler utifrån en momentumstrategi på RSI21. Tillsammans identifierade Investtechs datorer 35 733 fall där RSI21 bröt upp över 70-gränsen. Detta är en köpsignal utifrån momentumstrategin och benämns "buy signal" i graferna under. Investtechs datorer identifierade också 23 590 fall där RSI21 bröt under 30-gränsen, motsvarande en säljsignal i momentumstrategin och benämns "sell signal" i graferna. Data är fördelat med 27 % från Norge, 46 % från Sverige, 13 % från Danmark och 14 % från Finland.

Signalerna har erhållits genom att gå igenom alla fall där RSI passerat de kritiska gränserna. Endast signaler där det var mer än 14 dagar sedan föregående signal i samma aktie togs med. Detta görs för att undgå nästan-dubletter. Det kommer ändå vara ett stort antal signaler som är ganska lika, med anledning av att en del olika aktier följer varandra ganska tätt i kurs. Speciellt i situationer där börsen har stigit eller fallit mycket på kort tid, då kommer många aktier kunna utlösa lika signaler. Signalerna (stickproven) kommer därmed inte vara oberoende och statistiska mått på osäkerhet (standardavvikelse) kommer inte kunna användas urskillningslöst.

Vi har jämfört köp- och säljsignalerna med varandra och med referensindexet. Standard utdelningsjusterade referensindex har använts, respektive Hovedindeksten (OSEBX), OMX Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) och OMX Copenhagen 25 GI (OMXC25GI). För Finland har vi använt snittet av de skandinaviska indexen och OMX Helsinki (HEX), då Nokias höga vikt och stora svängningar gjorde HEX-indexet mindre relevant att jämföra mot.

RSI21 Sverige.

 

RSI21 Norge.

 

RSI21 Danmark.

 

RSI21 Finland.

 

Figur 3: Kursutveckling första 66 dagarna efter RSI-momentumsignaler i Norden.

Grafen visar genomsnittlig kursutveckling efter att köp- och säljsignaler från RSI21 använts som momentumindikator. Signalerna utlöstes på dag 0. Endast dagar då börsen är öppen ingår, så att 66 dagar motsvarar cirka tre månader. Köpsignalerna är den blå kurvan och säljsignalerna den röda. Det skuggade området anger standardavvikelsen till beräkningarna. Genomsnittlig referensindexutveckling är den svarta linjen.

Genomsnittlig avkastning efter 66 dagar Sverige Norge Danmark Finland Viktat snitt
Köpsignal RSI21 passerar över 70 5,1 % 6,4 % 5,8 % 4,5 % 5,5 %
Säljsignal RSI21 passerar över 30 1,1 % -0,9 % 0,5 % 1,0 % 0,4 %
Referensindex 3,6 % 3,1 % 3,3 % 2,9 % 3,4 %

Det är ganska enhetliga resultat i de fyra marknaderna. Vi ser att aktier med köpsignal, alltså de som har stigit mycket och har högt RSI, fortsätter att stiga. Under de kommande tre månaderna, efter att RSI21 bröt över 70, har dessa aktier i genomsnitt stigit med 5,5 procent. Jämförelsevis har referensindexen stigit 3,4 procent på en genomsnittlig 66-dagarsperiod.

Aktier med säljsignaler, som hade fallit mycket på kort tid så att RSI21 passerat under 30, har emellertid gått ganska sidledes under kommande tre månader, med en genomsnittlig uppgång på 0,4 procent.

Annualiserad meravkastning Sverige Norge Danmark Finland Viktat snitt
Köpsignal RSI21 passerar över 70 6,5 %p 14,4 %p 10,8 %p 6,9 %p 9,1 %p
Säljsignal RSI21 passerar under 30 -10,2 %p -15,8 %p -11,3 %p -7,5 %p -11,6 %p

Tabellen visar annualiserad meravkastning i procentenheter, betecknat %e. Talet är beräknat genom att upprepa 66-dagars-avkastning fyra gånger och dra ifrån genomsnittlig 66-dagars-avkastning för referensindexet fyra gånger

Figur 4: Kursutveckling vid RSI21-signaler för Norge. Samma som i figur 3, men inkluderat kursutveckling dagarna före signal utlöses.

Från figur 3 ser vi tydligt att aktier som allaredan har stigit, i genomsnitt har fortsatt att stiga och att aktier som har fallit har fortsatt prestera svagt.

Graferna indikerar att RSI bör användas som en momentumindikator och inte som en översåld/överköpt-indikator. Detta är motsatt till hur traditionell teknisk analyslitteratur ofta framställer RSI och i strid med hur många investerare använder RSI.

Vi skall senare se att resultaten nyanseras något när vi också tar aktiens likviditet med i analysen.

Sensitivitetsanalys

En sensitivitetsanalys kommer ge en indikation på hur robust RSI-indikatorn är som investeringsinstrument. Vi önskar att variera parametrarna i formlerna för att se hur resultaten förändras.

Vi har gjort en sensitivitetsanalys för den norska och svenska marknaden på RSI-längd (till exempel 14, 21, 30 dagar), triggervärde (till exempel signal vid RSI över 60, 70, 80) och hur signalerna identifierats (signal vid brott till extremvärden eller när RSI vänder tillbaka från extremvärden).

Sammantaget antyder resultaten att RSI-indikatorn är robust, både med tanke på RSI-längd, triggervärde och hur signalerna identifierades.

Resultat senaste fem åren och över tid

De senaste tio-femton åren har det publicerats flera artiklar i internationella tidskrifter som konkluderar att momentum kan vara en god indikator för att prediktera framtida mer- eller underavkastning i aktier. De så kallade "kvantfonderna" har också dykt upp, där investeringarna görs kvantitativ utifrån flera faktorer, men där också olika former av kortsiktigt eller långsiktigt momentum är med.

Det man kan fråga sig är om ett ökat fokus på momentum, och de historiskt goda resultaten, har medfört att fler och fler provar att positionera sig för dessa effekter, så att resultaten blir svagare över tid.

Aktiemarknaderna har utvecklats ganska annorlunda tidigt på tvåtusentalet och de senaste åren. För att kunna jämföra så korrekt som möjligt, väljer vi att titta på relativa tal. Vi tittar då på genomsnittlig avkastning för signalerna i förhållande till genomsnittlig avkastning för referensindexen.

Relativ avkastning efter 66 dagar Hela perioden (1996-2018) Senaste tre åren (2016-2018) Senaste fem åren (2014-2018)
Köpsignal RSI21 passerar över 70 2,1 %p 1,7 %p 1,9 %p
Säljsignal RSI21 passerar under 30 -2,9 %p -0,4 %p -1,1 %p

%e: procentenhet differens mot genomsnittligt referensindex.

Annualiserad absolutavkastning: Hela perioden (1996-2018) Senaste tre åren (2016-2018) Senaste fem åren (2014-2018)
Köpsignal RSI21 passerar över 70 22,4 % 13,8 % 15,7 %
Säljsignal RSI21 passerar under 30 1,7 % 4,9 % 3,7 %

Vi ser från den översta tabellen att genomsnittlig meravkastning för aktier med köpsignaler var 1,7 procentenheter senaste tre åren och 1,9 procentenheter senaste fem åren. Det är starka tal, även om det är något svagare än de 2,1 procentenheters meravkastning över hela perioden. Annualiserad utgör meravkastningen 7,7 procentenheter de senaste fem åren, mot 9,2 procentenheter över hela perioden.

De absoluta talen är också starka. Här visar statistiken en samlad genomsnittlig annualiserad avkastning på 22,4 procent för hela perioden samt 13,8 procent och 15,7 procent för sista tre respektive fem åren. Notera att räntenivån i starten på denna period var väsentligt högre än dagens, så det är inte helt korrekt att jämföra dessa tal med varandra.

Graferna nedan visar hur signalaktier under senaste fem åren har utvecklat sig i vart och ett av de nordiska marknaderna.

RSI21 Sverige.

 

RSI21 Norge.

 

RSI21 Danmark.

 

RSI21 Finland.

 

Figur 5: Kursutveckling vid köp- och säljsignaler från RSI-momentum senaste fem åren i Norden.

Sverige.

 

Norge.

 

Danmark.

 

Finland.

 

Figur 6: Relativ avkastning efter 66 dagar vid köpsignaler från RSI i femårs-intervaller. Notera att första perioden är antingen 1996–1996 eller 2003–2004 og att sista perioden är de fyra åren 2015–2018.

Av figuren ovan ser vi att den relativa avkastningen för aktier med momentumsignaler från RSI varierar över tid och över marknader. Det är helt naturligt och kommer till stor del att bero på gemensamma variationer på marknaderna från år till år. Det är svårt att se någon tydlig trend utifrån graferna ovan. Även de samlade resultaten för Norden, se tabellen ovan, visar små ändringar.

Notera att talen är relativa. Alla positiva tal i histogrammen ovan visar att aktier med köpsignaler har presterat bättre än börsen.

Likviditet

Stora bolag, som ofta har hög omsättning på börsen, får generellt mer uppmärksamhet från analytiker, investerare och media än mindre bolag. Detta kan betyda att information kring de stora bolagen kommer snabbare ut till de som handlar aktierna, än den gör kring de små. En sådan skillnad kommer kunna betyda att signalstyrkan för RSI, och möjligheten för meravkastning genom att följa signaler, kommer kunna variera för små och stora bolag.

Vi delade in bolagen i två ganska lika stora grupper; de med genomsnittlig dagsomsättning under och över fem miljoner kronor. För Finland använde vi 0,5 miljoner euro som gräns. Vi tittar på aktier med köp- och säljsignaler från RSI-momentum. Resultaten visas nedan, med småbolagen till vänster och storbolagen till höger.

a) Sverige småbolag.

 

b) Sverige storbolag.

 

a) Norge småbolag.

 

b) Norge storbolag.

 

a) Danmark småbolag.

 

b) Danmark storbolag.

 

a) Finland småbolag.

 

b) Finland storbolag.

 

Figur 7: Avkastning för aktier med köp- och säljsignal från RSI. Aktier med genomsnittlig dagsomsättning under fem miljoner kronor till vänster och över fem miljoner kronor till höger.

Aktier med köpsignal där RSI21 passerat över 70
Relativ avkastning efter 66 dagar Sverige Norge Danmark Finland Viktat snitt
Småbolag 2,3 %p 5,2 %p 3,7 %p 2,0 %p 3,2 %p
Storbolag 0,6 %p 1,5 %p 1,3 %p 1,2 %p 1,0 %p

Aktier med säljsignal där RSI21 passerat under 30
Relativ avkastning efter 66 dagar Sverige Norge Danmark Finland Viktat snitt
Småbolag -3,0 %p -3,4 %p -4,8 %p -2,3 %p -3,2 %p
Storbolag -1,8 %p -4,8 %p -0,8 %p -1,3 %p -2,5 %p

%e: procentenhet.

För småbolagen ser vi att aktier med köpsignal från RSI-momentum gav en meravkastning på 3,2 procentenheter mot referensindexet på 66 dagars sikt. Storbolagen gav en motsvarande meravkastning på 1,0 procentenheter.

För köpsignaler från RSI-momentum indikeras därmed att de har starkare signalstyrka för små bolag än för stora. Det ser ut som om köpsignal från RSI-momentum är mer pålitlig om aktien har en omsättning under fem miljoner kronor per dag, än om den har en omsättning över. Köpsignal från RSI-momentum ger emellertid indikation om kommande meravkastning också för stora aktier. Genomsnittlig annualiserad meravkastning har varit 13,8 procentenheter i snitt vid köpsignal från RSI-momentum för småbolagen och 4,4 procentenheter för storbolagen.

Säljsignalerna visar en mer konsekvent prediktionskraft för låg- och höglikvida aktier. Småbolagen med säljsignal från RSI-momentum gav en underavkastning på 3,2 procentenheter kommande tre månader. Storbolagen gav en motsvarande underavkastning på 2,5 procentenheter. Genomsnittlig annualiserad meravkastning har varit -13,0 procentenheter i snitt vid säljsignal från RSI-momentum för småbolagen och -9,9 procentenheter för storbolagen. Säljsignaler verkar därmed ha en god signalkraft för både små- och storbolag.

Vi har skilda tal för de fyra nordiska länderna, men de relativa förhållandena är väldigt lika. Konsekvens över länderna förstärker resultaten: RSI-momentum har visat en stark prediktionskraft för småbolagen, både för köp- och säljsignaler. RSI-momentum har visat en moderat prediktionskraft för köpsignaler från storbolagen och stark prediktionskraft för säljsignaler från storbolagen.

Kortsiktig eller långsiktig indikator

Vi har tittat på vad som har skett kommande tre månaderna efter att RSI gått till extremnivåerna över 70 eller under 30. Resultaten indikerar att RSI kan vara en god indikator för att tajma köp och sälj för medellångsiktiga investerare.

Många investerare och traders använder emellertid RSI först och främst som en kortsiktig indikator, till användning för att tajma köp och sälj kommande dagarna eller veckorna.

Vad händer om vi istället tittar på avkastning första 22 dagarna efter signalerna?

RSI21 Sverige.

 

RSI21 Norge.

 

RSI21 Danmark.

 

RSI21 Finland.

 

Figur 8: Kursutveckling första 22 dagarna efter RSI-momentumsignaler i Norden.

Relativ avkastning efter 22 dagar Sverige Norge Danmark Finland Viktat snitt
Köpsignaler RSI passerar över 70 0,8 %p 1,3 %p 1,2 %p 0,8 %p 1,0 %p
Säljsignaler RSI passerar under 30 -0,4 %p -1,1 %p -0,7 %p -0,4 %p -0,6 %p

Från graferna och tabellen får vi en annualiserad meravkastning på 13,2 procentenheter för köpsignalerna, upprepat 12 gånger på ett år. Det kan jämföras med 9,1 procentenheters meravkastning när vi använder 66-dagars-avkastning og upprepar fyra gånger per år.
Säljsignalerna ger 8,0 procentenheters underavkastning vid användning av 22-dagars-talen mot 11,6 procentenheter vid 66-dagars-talen.

Sammantaget ser vi att köpsignalerna från RSI har givit ännu bättre årlig meravkastning tillämpad i en kortsiktig handelsstrategi. Säljsignalerna har emellertid givit en något lägre underavkastning vid kortsiktig användning än vid medellång.

Uppsummering

Vi har studerat 35 733 fall där RSI21 passerat över 70-gränsen och 23 590 fall där RSI21 passerat under 30-gränsen. Vi kallade strategin RSI-momentum och satte köpsignal när RSI passerade över 70 och säljsignal när RSI passerade under 30. Vi tittade på vad som skedde efter sådana signaler. Vi har använt 23 år av börskurser från Norge och 16 för övriga länder. Data är fördelad med 27 % från Norge, 46 % från Sverige, 13 % från Danmark och 14 % från Finland.

Resultaten är konsekventa i de fyra marknaderna och visar att aktier som har fått högt RSI, över den kritiska 70-nivån, har fortsatt att stiga framöver. Samtidigt har aktier med lågt RSI, under den kritiska 30-nivån, fortsatt att prestera svagare än börsen framöver. Meravkastning tre månader efter köpsignal var 2,1 procentenheter mätt mot genomsnittligt referensindex. Underavkastning tre månader efter säljsignaler var 2,9 procentenheter i snitt. Annualiserat motsvarande 9,2 procentenheters meravkastning respektive 11,7 procentenheters meravkastning.

Resultaten var ganska konsekventa över tid. De senaste tre och fem åren var meravkastningen vid köpsignaler från RSI-momentum 1,7 respektive 1,8 procentenheter, jämfört med 2,1 procentenheter för hela perioden.

Vi delade aktierna i småbolag och storbolag. Resultaten var starkare för småbolagen än för storbolagen, speciellt vid köpsignaler från RSI-momentum. Småbolagen gav 3,2 procentenheter i genomsnittlig meravkastning på tre månaders tidshorisont, mot 1,0 procentenheter för storbolagen.

Resultaten ovan gäller på medellång sikt, motsvarande 66 dagar, efter RSI21-signalerna. Många investerare använder RSI som en mer kortsiktig indikator. Vi tittar därför också på 22-dagars avkastningstal. Annualiserad avkastning för köpsignalerna var 13,2 procentenheter för 22-dagars-talen mot 9,1 procentenheter för 66-dagars-talen. Det indikerar att RSI21 kan vara en god indikator för medellångsiktiga investeringar, och ännu bättre för trading på kortare sikt.

Sammantaget indikerar resultaten att RSI lämpar sig väl för som momentumindikator och att investeringar baserat på köpsignaler från RSI-momentum ger en statistiskt bättre avkastning än genomsnittlig börsavkastning.

 

Keywords: Buy signal,Helsingfors,Köpenhamn,Köpsignal,Momentum,Oslo,Överköpt,översåld,RSI,Säljsignal,Sell signal,statistics,statistik,Stockholm.

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK