Stöd och motstånd: Forskningsresultat sår tvivel om köpsignaler

Publicerad 2019-09-25

Nya forskningsresultat från Investtech visar att aktier som har reagerat ned och testar stöd, i stora drag har utvecklats i linje med börsen under den efterföljande perioden. Sådana signaler ger liten information om kommande kursutveckling, och kan utan väsentlig förlust uteslutas från teknisk analys av en aktie. Resultaten sår tvivel om ett viktigt element inom klassisk teknisk analysteori.

Stöd och motstånd är enligt teknisk analysteori ett av de mest centrala begreppen inom teknisk analys, och kan i teorin användas för att hitta bra köp- och säljsignaler.

Kurs nær støtteFigur 1: Kursen ligger nära stöd. Här har aktien vänt upp tidigare. Teorin säger då att många investerare anser priset som rimligt och kommer därför vara öppna för att köpa igen. En aktie som ligger nära en stödnivå indikeras därmed att stiga. Definitionen på stöd antyder att fler och fler köpare ankommer ju närmare stödet kursen når. Önskar man att köpa, kan det därmed vara gynnsamt att lägga en köporder strax över stödnivån.
Var uppmärksam om att brott ned genom stöd kommer utlösa en säljsignal. Då kan kursen falla mycket på kort tid. Särskilt där volymutvecklingen är negativ eller aktien visar en fallande trend kan det vara riskabelt att köpa vid stöd.

Forskningsresultat

Vi har studerat avkastning på norska, svenska, danska och finska aktier efter signaler som sattes utifrån hur aktierna rörde sig i förhållande till stöd- och motståndsnivåer i tekniska kursgrafer. Vi använde stöd- och motståndnivåer automatiskt identifierade i Investtechs medellångsiktiga kursdiagram. Vi hade 23 år med data, från 1996 till 2018.

Grafen nedan visar genomsnittlig kursutveckling efter köpsignaler från aktier med reaktion ned mot stöd identifierat i Investtechs medellångsiktiga kursgraf. Signalerna utlöstes dag 0 och vi har studerat kursutvecklingen fram till dag 66. Endast dagar då börsen är öppen ingår, så att 66 dagar motsvarar cirka tre månader. Den tjocka blå kurvan visar hur aktier med köpsignaler utvecklats. Det skuggade området anger en standardavvikelse på beräkningarna. Den smala blå kurvan visar hur referensindexet utvecklats under samma period som vi mätte utvecklingen i aktierna med köpsignaler.

Figur 2: Avkastning efter köpsignaler från aktier med reaktion ned mot stöd identifierat i Investtechs medellångsiktiga kursgraf. Tjock blå kurvan är signalaktierna, tunn blå är referensindexet. Norden 1996–2018.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagers-siffror) Norge Sverige Danmark Finland Viktat snitt
Köpsignal 8.7 % 12.9 % 6.0 % 6.8 % 10.3 %
Referensindex under samma period 10.2 % 12.2 % 7.9 % 5.5 % 10.4 %
Meravkastning köpsignaler -1.5 %p 0.7 %p -1.8 %p 1.2 %p -0.2 %p

Vi ser att aktier med köpsignaler efter reaktioner ned mot stöd har stigit under kommande period. De första två veckorna steg aktierna i snitt mycket mer än referensindexet under samma period, medan de under de efterföljande två och en halv månaderna gick väldigt likt eller något svagare än referensindexet.

Sett i absoluta tal har alltså sådana aktier stigit och signalerna har fungerat bra som köpsignaler. Men även börsen har stigit och signalerna har i genomsnitt följt börsindexet tätt.

Differensen mot referensindexet är maximalt 0,1 procentenhet under tremånadersperioden. T-värdena är låga, särskilt mot slutet av perioden, vilket antyder svag statistisk signifikans. Oavsett är avvikelsen allt för liten för att signalerna skall anses lämpade för aktiv trading.

Artikel om säljsignaler:
Stöd och motstånd: Lönsamt att köpa aktier som ligger nära motstånd

Läs mer i forskningsrapporten här (på norska).

 

 

Keywords: h_SupClose.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK