Investtech-forskning: Volymbalansen är en nyttig indikator vid investeringsbeslut

Publicerad 2020-09-15

Analys av handelsvolymen anses av många vara ett viktigt inslag i teknisk aktieanalys. Volymen får dock ofta mindre uppmärksamhet än element som trender och prisformation. Ny forskning från Investtech visar att aktier med en köpsignal från volymbalans har haft en årlig meravkastning på 3,1 procentenheter.

Den huvudsakliga grunden för Investtech-konceptet är trendanalys. Detta inkluderar direkt visuell trendanalys, stöd- och motstånd, och analys av kursformationer.

Vanligtvis gör du först en trendanalys innan du använder volym för att bekräfta eller bestrida det du ser i trendanalysen. Om båda är positiva kan man köpa en aktie. Investtech har två viktiga volymindikatorer; volymbalans och pris/volymkorrelation.

Volymbalansen mäter investerarnas aggressivitet mot prisökningar och prisnedgångar. I teknisk analysteori sägs det att positiv volymbalans förstärker köpsignaler från andra indikatorer, medan negativ volymbalans förstärker säljsignaler. På samma sätt kommer en positiv volymbalans att stärka eller bekräfta en stigande trend, medan en negativ volymbalans kommer att bekräfta en fallande trend. Volymbalansen ger också ofta varningar om kommande prisrörelser.

I Investtechs grafer visas volymbalansen som tre pilar i diagrammets nedre högra hörn. Den första beräknas utifrån den senaste veckans omsättning, den andra för den senaste månaden och den tredje för det sista kvartalet.

Ett aktuellt exempel från Investtechs analyser är t.ex. Elekta B, som per 14 september 2020 ligger i stigande trend på medellång sikt och har en positiv volymbalans på alla tre tidshorisonter.

Figur 1: Elekta B (EKTAB.ST) Senaste slutkurs: 120.50 (+0.70), 11 sep 2020

Något förenklat beräknas volymbalansen genom korrelationen mellan kursförändringar och volym. Indikatorn beräknas för 5, 22 och 66 dagar, motsvarande vecka, månad respektive kvartal.

Vi ville se vilka statistiska resultat signaler från volymbalans har gett, och har tittat på aktier på de nordiska marknaderna: Norge, Sverige, Danmark och Finland. För Norge har vi data från 1996, medan för Sverige, Danmark och Finland från 2003. För alla länder tittade vi på data fram till 31.12.2018.

De specifika värdena för volymbalansen vid 5, 22 och 66 dagar visas i tabellen längst ner på Investtechs analyssidor för varje enskild aktie. I det nedre högra hörnet av själva analysdiagrammet visas tre pilar för volymbalansen, en för varje given tidshorisont. Det är den mellersta tidshorisonten, 22 dagar, motsvarande mittpilen, som vi har analyserat här. Denna benämns Volbal22.

När volymbalansen bröt under -40 definierades en säljsignal, baserad på tanken att detta indikerade aggressiva säljare. När volymbalansen bröt över +40 definierades en köpsignal.

Diagrammen visar den genomsnittliga prisutvecklingen efter köp och försäljning av signaler från Volbal22 från Investtechs analysdiagram. Signalerna utlöses på dag 0. Endast dagar då börsen är öppen ingår, så att 66 dagar motsvarar ungefär tre månader. Köpsignaler är den blå kurvan och säljsignaler den röda. Det skuggade området anger standardavvikelsen för beräkningarna. Genomsnittlig indexutveckling är den svarta linjen.

Volbal22 Norge.

 

Volbal22 Sverige.

 

Volbal22 Danmark.

 

Volbal22 Finland.

 

Figur 2: Prisutveckling för Nordiska aktier under de första 66 dagarna efter signaler från volymbalans.

 

Vi ser att aktier med köpsignal, d.v.s. de där volymbalansen steg över 40, i genomsnitt har följts av en uppgång. Uppgången har också varit högre än den genomsnittliga ökningen av referensindex. Under de närmast följande tre månaderna efter att Volbal22 bröt över 40 har dessa aktier stigit med i genomsnitt 4,0 procent. Som jämförelse har referensindex stigit med 3,2 procent under en genomsnittlig 66-dagarsperiod.

Aktier som fått säljsignal i takt med att Volbal22 passerat under -40 har stigit något under de närmaste tre månaderna, men mycket svagare än den genomsnittliga utvecklingen av referensindex. Aktier med säljsignaler ökade med i genomsnitt 1,5 procent, vilket motsvarar 1,8 procentenheter svagare än referensindex.

Annualiserad avkastning baserat på tremånaderssiffrorna är 3,1 procentenheter meravkastning i aktier med köpsignal från Volbal22 och 7,3 procentenheter underavkastning i aktier med säljsignal från Volbal22.

 

Sammantaget indikerar resultaten att Investtechs volymbalans kan vara en bra indikator för användning vid timing av aktieinvesteringar. Aktier med köpsignaler från volymbalans har gett statistiskt bättre avkastning än genomsnittlig avkastning på aktiemarknaden och aktier med säljsignaler har gett en svagare avkastning.

Litteratur om teknisk analys säger att studier av volymutvecklingen är ett bra sätt att bedöma styrkan hos andra tekniska signaler, som till exempel trender och brott på kursformationer. Volymbalansen finns i alla Investtechs kursgrafer och ger en snabb och enkel beskrivning om aktierna är positiva eller negativa sett till volymutvecklingen.

 

Du hittar fler detaljer och resultat i forskningsrapporten här (på norska).

 

Keywords: h_VbNeg,h_VbPos,help topic main report.

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK