Investtech-forskning: Kursformationer - översiktsartikel

Publicerad 27 januari 2020

Geometriska kursformationer, såsom rektanglar, dubbelbotten och huvudskuldra-formationer, används inom teknisk aktieanalys för att prediktera framtida kursutveckling. Formationerna kan förklaras med bakgrund i mänskligt beteende och psykologiska förhållanden, men även utifrån den ekonomiska utvecklingen i företagen. Många investerare använder detta som en viktig del i beslutsunderlaget vid köp och försäljning av aktier.

Vi har tittat på vilka kursrörelser som har följt efter köp- och säljsignaler från kursformationer i Investtechs kursdiagram för den norska, svenska, danska och finska börsen över en period på 23 år, från 1996 till 2018. Många av resultaten bekräftar till stor del teorin, men vid ett tillfälle har aktierna utvecklat sig helt motsatt vad etablerad teori antyder.

Detta dokument är en översiktsartikel med resultat och huvudslutsatser. Detaljerna är beskrivna i sex artiklar för de olika köp- och säljsignalerna, som i sin tur utgår från nio forskningsrapporter.

Köpsignal: Rektangel-formation

Kjøpssignal: RektangelformasjonTeori: Köpsignal från en rektangelformation signalerar att optimismen hos investerarna är stigande och att aktien fortsätter eller inleder en stigande trend.
En aktie som har gett köpsignal från en rektangelformation indikerar vidare uppgång. Särskilt när aktiekursen redan ligger i en stigande trend. Investerarna har fått en positiv överraskning, som har utlöst signalen, och optimismen är stigande.

+9,8%p

Forskningsresultat:
Norden 1996-2018, totalt 4.314 signaler.
Aktier med köpsignaler från rektangelformationer har i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna. Årlig avkastning har varit 9,8 procentenheter bättre än referensindexet.
Läs forskningsartikel här>>

 

Säljsignal: Rektangelformation

Salgssignal: RektangelformasjonTeori: Säljsignal från en rektangelformation signalerar att pessimismen hos investerarna är stigande och att aktien fortsätter eller inleder en fallande trend.
En aktie som har gett en säljsignal från en rektangelformation indikerar vidare nedgång. Särskilt när aktiekursen ligger i en fallande trend. Investerarna har fått en negativ överraskning, som har gett signalen, och rädslan är stigande.

-4,9%p

Forskningsresultat:
Norden 1996-2018, totalt 3.109 signaler.
Aktier med säljsignaler från rektangelformationer har i genomsnitt presterat sämre än marknaden de kommande månaderna. Årlig avkastning har varit 4,9 procentenheter svagare än referensindexet.
Läs forskningsartikel här>>

 

Köpsignal: Omvänd huvudskuldra-formation

Kjøpssignal: Omvendt-hode-og-skuldre-formasjonTeori: Köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation signalerar att optimismen hos investerarna är ökande och att aktien inleder en stigande trend. Många räknar sådana formationer som några av de mest pålitliga signalerna inom teknisk analys. En omvänd huvudskuldra-formation är en bottenformation som markerar slutet på en nedgångsperiod. Formationen består av en vänsterskuldra, ett huvud och en högerskuldra som binds samman av en halslinje. Köpsignalen ges när kursen bryter halslinjen på väg upp från höger skuldra.

+5,2%p

Forskningsresultat:
Norden 1996-2018, totalt 1.443 köpsignaler.
Aktier med köpsignaler från omvänd huvudskuldra-formationer har i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna. Årlig avkastning har varit 5,2 procentenheter bättre än referensindexet.
Läs forskningsartikel här>>

 

Säljsignal: Huvudskuldra-formation

Salgssignal: Hode-og-skuldre-formasjonTeori: Säljsignal från en huvudskuldra-formation signalerar att pessimismen hos investerarna är stigande och att aktien inleder en fallande trend. Många räknar sådana formationer som några av de mest pålitliga signalerna inom teknisk analys. En huvudskuldra-formation är en toppformation som markerar slutet på en uppgångsperiod. Formationen består av en vänsterskuldra, ett huvud och en högerskuldra som binds samman av en halslinje. En säljsignal ges när kursen bryter halslinjen på väg ned från höger skuldra.

-1,3%p

Forskningsresultat:
Norden 1996-2018, totalt 1.830 säljsignaler.
Aktier med säljsignaler från huvudskuldra-formationer har i genomsnitt presterat lite sämre än marknaden de kommande månaderna. Årlig avkastning har varit 1,3 procentenheter svagare än referensindexet.
Läs forskningsartikel här>>

 

Köpsignal: Dubbelbotten-formation

Kjøpssignal: Dobbel bunn-formasjonTeori: Köpsignal från en dubbelbotten-formation signalerar att optimismen hos investerarna är ökande och att aktien inleder en stigande trend. En dubbelbotten-formation är en bottenformation som markerar slutet på en nedgångsperiod. Formationen består av två bottnar som är lika djupa. Köpsignalen kommer när kursen bryter upp över toppen mellan bottnarna.

-0,2%p

Forskningsresultat:
Norden 1996-2018, totalt 2.607 köpsignaler.
Aktier med köpsignaler från dubbelbotten-formationer har i genomsnitt presterat ungefär som marknaden de kommande månaderna. Årlig avkastning har varit 0,2 procentenheter svagare än referensindexet. Statistiken gäller formationer i Investtechs medellånga kursdiagram, medan kortsiktiga och långsiktiga formationer har givit ganska olika resultat.
Läs forskningsartikel här>>

 

Säljsignal: Dubbeltopp-formation

Salgssignal: Dobbel topp-formasjonTeori: Säljsignal från en dubbeltopp-formation signalerar att pessimismen hos investerarna är ökande och att aktien inleder en fallande trend. En dubbeltopp-formation är en toppformation som markerar slutet på en uppgångsperiod. Formationen består av två toppar som är lika höga. Säljsignalen kommer när kursen bryter ned under botten mellan topparna.

+1,3%p

Forskningsresultat:
Norden 1996-2018, totalt 3.481 säljsignaler.
Aktier med säljsignaler från dubbeltopp-formationer har i genomsnitt presterat lite bättre än marknaden de kommande månaderna. Resultaten går mot teorin. Årlig avkastning har varit 1,3 procentenheter bättre än referensindexen. Statistiken gäller formationer i Investtechs medellånga kursdiagram, medan kortsiktiga och långsiktiga formationer har givit ganska olika resultat.
Läs forskningsartikel här>>

 

Slutsatser

Baserat på ovanstående resultat, har vi följande slutsatser:

Slutsats rektangelformationer
Aktier som har utlöst köpsignaler från rektangelformationer i Investtechs kursdiagram, har fortsatt att stiga och de har stigit mer än den generella börsutvecklingen. Aktier som har utlöst säljsignaler från rektangelformationer har fortsatt att prestera svagt framöver. Sådana signaler har varit värdefulla vid beslut om en aktie skall köpas eller säljas. Om man övervakar en aktie med tanke på köp, kommer tiden efter köpsignal från rektangelformation vara en statistiskt gynnsam tidpunkt. Detta är i linje med klassisk teknisk analysteori.

Slutsats huvudskuldra-typ-formationer
Aktier som har utlöst köpsignaler från omvänd huvudskuldra-formationer i Investtechs kursdiagram, har fortsatt att stiga och de har stigit mer än den generella börsutvecklingen. Aktier som har utlöst säljsignaler från huvudskuldra-formationer har fortsatt att prestera svagt framöver. Sådana signaler har varit värdefulla vid beslut om en aktie skall köpas eller säljas. Statistiskt är signalerna starkare för långa än för korta formationer, och kursrörelsen är starkast första månaden.

Slutsats dubbelbotten- och dubbeltopp-formationer
Aktier som har utlöst signaler från dubbelbotten- och dubbeltopp-formationer i Investtechs medellånga kursdiagram, har utvecklats ungefär som andra aktier de kommande månaderna. På kort sikt har sådana signaler givit en liten kursrörelse i motsatt riktning av vad teorin antyder. Formationerna är små och utsatt för kortsiktigt brus, och resultaten indikerar att sådana formationer kan ignoreras i analyssammanhang. Långsiktiga formationer har givit kursrörelser i signalriktningen och anses mer pålitliga.

Resultaten var ganska entydiga över de fyra länderna vi studerade. För huvudskuldra-typ-formationer och dubbeltopp- och dubbelbotten-formationer var signaleffekten olika i Investtechs kortsiktiga, medellång och långsiktiga kursgrafer. Dataseten var för små för att kunna dra slutsatser om skillnader mellan små företag och stora företag, och i olika delar av tidsperioden vi undersökte.

Vi har undersökt signaler över en relativt lång tidsperiod. Kvalitén på underlagsdata anses god och algoritmerna som använts är helautomatiska och anses identifiera signaler från kursformationer på ett bra sätt. Datasetet är medelstort och slutsatserna anses ganska robusta.

Läs mer i forskningsrapporten her (på norska).

Keywords: h_PatGeneral.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK