Stigande och fallande trender – avkastning efterföljande tre månader

Publicerad 2016-02-29

Av Asbjørn Taugbøl och Geir Linløkken

Investtech har arbetat med forskning inom behavoiural finance och teknisk och kvantitativ aktieanalys sedan 1997. Företaget har utvecklat ett analyssystem som bland annat identifierar trender, stöd och motstånd, formationer och volymmönster i aktiekursen, och ger köp- och säljsignaler baserat på detta. Investtech gör omfattande användning av avanserade matematiska algoritmer och tunga statistiska metoder i sina datorprogram och internetbaserade abonnemangstjänster. Asbjørn Taugbøl är forskare och senioranalytiker hos Investtech. Geir Linløkken är forskningschef hos Investtech.

Keywords:
Finance, technical analysis, trend, buy signals, price prediction.

Abstrakt:
Trender är ett centralt begrepp inom teknisk analys, väl använt av investerare som underlag vid köp och försäljning av aktier. Stigande trender indikerar att företaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare är ökande. Teorin säger att aktier som ligger i stigande trender kommer fortsätta upp innanför dessa trender. Men i hur stor grad stämmer teorin överens med verkligheten, och kan investerare använda detta för att uppnå meravkastning? Investtechs forskning på data från1996 till 2015 för Stockholmsbörsen och Oslobörsen visar att aktier som har legat i stigande trender, identifierade av Investtechs automatiska analyssystem, har givit en väsentligt bättre avkastning än referensindexet de efterföljande månaderna.

Trender

Trender är något av det mest centrala inom teknisk analys. De är visuella och intuitiva, och de beskriver i vilken riktning en aktie eller marknaden rör sig. En stigande trend indikerar en ihållande och ökande optimism bland investerare, ofta som ett resultat av en ström av positiva nyheter runt aktien.

Trender anger stigningstakt för aktiekursen, och genom att utnyttja trendlinjerna finner man kursmål för aktien. Med flytande övergångar skiljer man mellan stigande trender, horisontala trender och fallande trender.

I litteraturen heter det "The trend is your friend", det vill säga att aktier i stigande trender kommer fortsätta att stiga innanför trenderna. Med detta som utgångspunkt, är det viktigt att identifiera och komma in så tidigt som möjligt efter att en trend etablerats.

För att identifiera en trend, måste man studera kursrörelserna. Kursen rör sig sällan i en rät linje, utan mer som en serie med toppar och bottnar. Om man kan kan dra en rät linje genom två eller flera stigande bottnar, har man stödlinjen i en stigande trend, se figur 1. Därefter drar man en linje parallell med stödlinjen genom de stigande topparna. Den linjen kallas trendens motståndslinje, och stöd- och motståndslinjen utgör tillsammans trenden, se figur 2.

Figur 1. Stödlinje i en stigande trend.

Figur 2. Stigande trend med stödlinje och motståndslinje.

Motsvarande har man en fallande trend om man kan dra en rät linje genom två eller flera fallande toppar, och anpassa en parallell linje till denna genom fallande bottnar.

Många investearre identifierar trender genom att studera grafer och rita in trendliner för hand. En sådan metod har svagheten att den är subjektiv, sådan att man gärna endast ser de trenderna man önskar att se, och som kanske passar ens egna undermedvetna preferenser, samt att den är mycket tidskrävande. Investtech har utvecklat automatiska algoritmer för trendidentifikation. Dessa finner varje dag den "besta" trenden i grafen, där bland annat trendens täthet och antal punkter nära golv och tak ingår som kriterier. I en Investtech-graf på medellång sikt, med 18 månaders historik, värderas cirka 80,000 unika trendalternativ varje dag. Dessa tilldelas en score, och den med högst score blir vald.

Figur 3. Stigande trend där en aktie med positiv fundamental utveckling över tid pendlar mellan att vara prissatt till P/E=12, som många investerare anser billigt, och P/E=15, som många investerare anser vara dyrt.

Figur 4. Exempel på stigande trend identifierad av Investtechs system – Fingerprint Cards i februari 2016. Aktien låg i en stigande trendkanal genom merparten av 2015 och gavs under tiden ett flertal köpsignaler från trend.

Undersökningen

Denna rapport är skriven med bakgrund av ett forskningsarbete på trender och vad som sker med aktier som ligger i stigande och fallande trender. Arbetet ingår i ett större projekt på analys av tekniska signaler, som stöttas av Norges Forskningsråd genom SkatteFUNN-ordningen.

Data och signaler

Det har använts historiska kurser för företagen på Stockholmsbörsen under perioden 1.4.2003-31.12.2015 och Oslobörsen i perioden 1.1.1996-31.12.2015. Det har endast använts analyser för företag med en genomsnittlig daglig omsättning på minst en halv miljon kronor de senaste 22 dagarna.

Börskurserna är justerade för splittar, teckningsoptioner, fusioner, utdelningar och andra bolagshändelser, sådan att kursutvecklingen speglar den reella värdeutvecklingen i företagen. Alla företag som har varit börsnoterade i tidsrummet är med, inkluderat företag som inte är listade idag.

Referensindexet för analyserna av företagen på Stockholmsbörsen är OMX Stockholm Benchmark GI, OMXSBGI. För Oslobörsen är referensindexet Hovedindeksen, OSEBX.

Vi har observerat aktier som har legat i stigande och fallande trender på medellång sikt i Investtechs grafer. En aktie i en stigande trend har tilldelats en köpsignal, medan en aktie i en fallande trend har tilldelats en säljsignal. För aktier som har legat i stigande eller fallande trender över lång tid, krävde vi att det gick 22 handelsdagar innan aktien tilldelades en ny signal i samma riktning.

En stigande trend definieras genom att den har en stigningsgrad större än 10 grader på Investtechs grafer och fallande trend definieras genom att ha en stigningsgrad mindre än -10 grader. Detkommer att vara olika årliga ökningstakter för olika aktier, beroende på aktiens volatilitet och variationsområdet i diagrammen.

Antal Sverige Norge Totalt
Köpsignal, aktie i stigende trend 17 674 10 906 28 580
Säljsignal, aktie i fallende trend 9 107 7 241 16 348

Proven i datasetet är inte statistiskt oberoende. Detta med anledning av att en aktien med stigande trend, kan ge flera signaler, nämligen en signal var 22. dag som aktien ligger i trenden. Med analys av kursutveckling 66 dagar framåt i tiden, kommer sådana signaler att kunna vara delvis överlappade. För det andra, beroende på en samvariation mellan enskilda aktier. Om börsen, eller en enskild aktie stiger, kommer det också vara mer sannolikt att andra aktier stiger, sådant att kursutvecklingen inte blir statistiskt oberoende.

Dataseten anses emellertid som så stora att en analys likväl kommer ge statistiskt signifikanta resultat.

Resultat

Vi har observerat hur aktier som har legat i stigande eller fallande trender vid en tidpunkt har utvecklat sig de kommande tre månaderna. Aktier i stigande trender tilldelades köpsignaler och aktier i fallande trender tilldelades säljsignaler.


Figur 5. Aktier i trender, Sverige.


Figur 6. Aktier i trender, Norge.

Figur 5 och 6: Genomsnittlig kursutveckling 66 dagar efter att aktien låg i stigande trender (blå kurva) respektive fallande trender (röd kurva) på Investtechs medellånga tekniska grafer. Bredden på det skuggade området motsvarar en standardavvikelse från genomsnittsestimaten – ju smalare variationsområde, desto bättre estimat. Genomsnittlig utveckling till referensindexet representeras av den svarta kurvan. Klicka på figurerna för större versioner.

Genomsnittllig avkastning efter 66 dagar Sverige Norge Balanserat snitt
Köpsignal, aktie i stigande trend 5,5% 5,4% 5,5%
Säljsignal, aktie i fallende trend 2,0% -0,1% 0,8%
Referensindex 4,0% 3,1% 3,6%

Vi ser att aktier som vid en tidpunkt har legati stigande trender i genomsnitt har fått en klart positiv kursutveckling de kommande 66 dagarna, och en kursutveckling klart bättre än genomsnittlig utveckling i referensindexet. Samtidigt har aktier som legat i fallande trender fått en kursuteckling de efterföljande 66 dagarna som varit långt svagare än genomsnittligt referensindex.

Beräkningarna är baserade på ett stort dataset över en relativt lång tidsperiod, och för två skilda länder. Osäkerheten i estimatet, mätt i standardavvikelse, är relativt låg, med statistiska T-värden från 6,0 till 10,7 för varje av de fyra dataseten. Därmed anses resultaten som robusta, trots den tidigare nämnda bristen på oberoende mellan proven.

Slutsats

Aktier med köpsignal från stigande trend har konsekvent gett goda resultat över tid, med signifikant meravkastning i förhållande till referensindex.

Baserat på historiska kurser för aktierna på Stockholmsbörsen under perioden 2003 till 2015 och Oslobörsen under perioden 1996 till 2015, har akter som har legat i stigande trender, presterat klart bättre än referensindexen de kommande tre månaderna. Motsvarande har aktier som legat i fallande trender presterat klart svagare.

Trenderna identifierades av Investtechs helautomatiska system, över en relativt lång tidsperiod. Det ger ett stort antal signaler, så underlagsdatan anses goda och resultaterna statistiskt signifikanta.

De flesta välfungerande aktiemarknader påverkas av samma mekanismer som de norka och svenska. Speciellt antas de underliggande psykologiska drifterna, med girighet och rädsla som centrala faktorer, att vara densamma för investerare över hela världen. Det är därmed ingen anledning att tro att de grundläggande konklutionerna i denna rapporten inte skall gälla också på andra marknader.

 

Keywords: Buy signal,Finance,Oslo,Price prediction,Stockholm,Technical analysis,Trend.

Skrivet av

Asbjørn Taugbøl
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK