Avkastning efter signaler från kortsiktiga dubbelbotten- och dubbeltopp-formationer - Stockholmsbörsen 2003-2014

Publicerad 2017-06-15

Om författaren
Geir Linlökken är analys- och forskningschef hos Investtech, och har ansvar för portföljer och förvaltning. Han grundade Investtech 1997, för att erbjuda oberoende teknisk analys baserad på vetenskaplig grund och investerarpsykologi. Linlökken är cand.scient i matematisk modellering från Universitetet i Oslo. Han har skrivit boken Teknisk Aktieanalys. Linlökken arbetar med aktieanalys och utveckling av kvantitativa metoder för investeringar i aktiemarknaden.

Keywords: dubbeltopp-formation, dubbelbotten-formation, köpsignal, säljsignal, Stockholmsbörsen, statistik, teknisk analys, kort sikt.

Abstract:
Geometriska kursformationer, som dubbeltopp- och dubbelbotten-formationer, används i teknisk aktieanalys för att förutse framtida kursutveckling. Många investerare använder formationer som en viktig del av beslutsunderlaget för aktiehandel. Vi har undersökt vilka kursrörelser som följt efter köp- och säljsignaler från kortsiktiga dubbeltopp- och dubbelbotten-formationer på Stockholmsbörsen under en period på 11 år, från 2003 till 2014. Resultaten indikerar att klassisk teori inom teknisk analys bör omprövas. Säljsignalerna har följts av en kursuppgång, som varit starkare än genomsnittlig utveckling för referensindexet, medan köpsignalerna har följts av en utveckling svagare än för referensindexet. Detta är överraskande då vi tidigare har fått resultat som väl motsvarar teknisk analysteori för långsiktiga dubbeltopp- och dubbelbotten-formationer.

Forskning på tekniska kursformationer

Den här forskningsrapporten är en del av ett större arbete som Investtech gör på kursutveckling efter tekniska formationer i aktiekurser. Rapporten analyserar dubbeltopp- och dubbelbotten-formationer på kort sikt på Stockholmsbörsen.

Kort sikt Medellång sikt Lång sikt
Rektangel Rapport Rapport Rapport
Huvudskuldra, Omvänd huvudskuldra Rapport Rapport Rapport
Dubbeltopp, Dubbelbotten Den här rapporten Rapport Rapport

Dubbelbotten- och dubbeltopp-formationer

Ett viktigt område inom teknisk analys är identifikation av geometriska kursformationer i aktiekursen. Tanken är att formationerna beskriver det psykologiska tillståndet hos investerarna, om de framöver är villiga att köpa eller sälja aktier, och därmed indikerar den fortsatta riktningen på kursen. Dubbelbotten- och dubbeltopp-formationer är exempel på sådana formationer.

En dubbeltopp-formation är en toppformation som markerar slutet på en uppgångsperiod. Formationen består av två toppar som är ungefär lika breda och höga, se figur 1. Säljsignal från en dubbeltopp-formation signalerar att pessimismen hos investerarna är ökande och att aktien inleder en fallande trend. Dubbeltopp-formationer används särskilt för att förutse vändningar i långsiktiga marknadstrender men också på kortare sikt.

Formationen finns i en omvänd version, dubbelbotten-formation, se figur 2. Det är en bottenformation som markerar slutet på en nedgångsperiod. Köpsignal från en dubbelbotten-formation signalerar att optimismen hos investerarna är ökande och att aktien inleder en stigande trend.

Dobbel bunn-formasjon selg

Figur 1: Säljsignal från dubbeltopp-formation.

Dobbel bunn-formasjon kjøp

Figur 2: Köpsignal från dubbelbotten-formation.

Inom teknisk analys säger vi att brott ned från en dubbeltopp-formation utlöser en säljsignal. Motsvarande utlöser ett brott upp en köpsignal.

Vi har analyserat hur aktiekursen utvecklats efter sådana kortsiktiga köp- respektive säljsignaler på Stockholmsbörsen under 11 år från 2003 till 2014.

Identifiering

Identifiering av dubbeltopp-formationer är inte en enkel uppgift. I figurerna ovan ser vi att kursen bildar två regelbundna och ungefär lika stora och höga toppar innan den bryter ned och utlöser signalen. Börskurser är dock sällan så regelbundna som i figurerna. Ofta är kursen hackig och det kommer att vara skillnad i storlek och höjd på topparna.

Många investerare identifierar kursformationer genom att leta efter mönster i kursdiagram. En sådan metod har många svagheter. Det är framför allt en subjektiv metod, vilket gör att man lättare ser de formationer man önskar att se. Dessutom är det tidskrävande. Vi behöver därför en automatisk algoritm där en dator identifierar formationer och signaler.

Investtech har forskat om teknisk och kvantitativ analys sedan 1997. Vi har utvecklat matematiska algoritmer för automatisk identifiering av dubbeltopp-formationer i aktiekurser. Formationerna ritas in i de tekniska analysgraferna, visas på signallistor och presenteras dagligen uppdaterade till Investtechs abonnenter.

I den här rapporten har vi undersökt vilka kursrörelser som följde efter köp- respektive säljsignaler från dubbelbotten- och dubbeltopp-formationer på Stockholmsbörsen. Statistiken är baserad på formationer som är automatiskt identifierade av Investtechs algoritmer. Varken parameteroptimering eller algoritmändringar har förekommit under undersökningen. Vi gör därmed rätt och slätt en analys på föreliggande historiskt material.

Dataunderlag

Vi har använt börskurser från 1 april 2003 till 10 oktober 2014 som underlag för statistiken. Under den perioden steg referensindexet OMXS Benchmark GI från 157,6 till 666,4 punkter, vilket motsvarar en uppgång med 322% eller cirka 13,3 procent årligen. Jämfört med den riskfria räntan under nämnd period är resultatet något högre än vad man kan förvänta sig över motsvarande tidsperioder.

Under tre av åren steg börsen över 30%, medan den under två av åren föll över 10%. Under sex av åren slutade börsen mellan minus 10% och plus 30%. Vi har alltså både upp- och nedgångsperioder samt flera perioder med relativt horisontella rörelser och räknar detta som representativt för en normalperiod.

Alla aktier som är eller har varit noterade på OMXS, First North, Aktietorget eller NGM Equity, härefter Stockholmsbörsen, under perioden används. Aktier som avnoterats på grund av till exempel fusion, uppköp eller konkurs är med. För de bolagen har vi dock bara data från perioden de var börsnoterade. Ett bolag som gått i konkurs kommer därmed att ha en sista kurs som inte är noll, vilket är en svaghet för undersökningen. Det gäller dock bara ett litet antal bolag. De flesta faller också kraftigt före avnotering så att skillnaden mellan kursfallet medan de var börsnoterade och kursfall ned till noll är liten.

När ett bolag faller utlöses dock sällan köpsignaler från formationer. Därmed betyder det lite för statistiken på köpsignalerna. Avkastningen efter säljsignaler skulle dock ha blivit lite svagare om vi hade korrigerat för konkurser. Sammantaget anser vi att de här förhållandena betyder minimalt för resultaten för undersökningen.

Alla kurser är justerade för split, omvänd split, utdelning, teckningsrätter och andra corporate actions så att de speglar den reella värdeutvecklingen i aktierna.

Under perioden har totalt 1756 tidsserier ingått varav 1190 stycken är aktier med minst 66 handelsdagars omsättning. Vid utgången av perioden var nästan 600 aktier noterade.

Som kurs används aktiens dagliga slutkurs. Vi har använt kurs och omsättning från aktiens primära marknad. Omsättning på alternativa marknader som Chi-X, Bats och Burgundy är inte med.

Data

Vi har använt Investtechs algoritmer för automatisk identifiering av formationer. Algoritmerna kördes på kortsiktig Investtech-graf bestående av 96 handelsdagar, motsvarande 5 kalendermånader. Vi anser att algoritmerna kan identifiera reella formationer samtidigt som de inte identifierar otydliga formationer som reella.

Vid identifiering av signaler blev bara data fram till och med signaldatum använt. Data efter köpsignalen doldes för algoritmen.

Vår utgångspunkt är att alla identifierade signaler från dubbeltopp- och dubbelbotten-formationer används. Vanligtvis ger varje formation bara en signal. I vissa fall kan dock flera signaler utlösas. Det sker om kursen efter brott reagerar tillbaka in i formationen igen och bildar en modifierad formation och därefter bryter på nytt.

Vissa gånger kan även flera signaler utlösas från samma aktie på samma dag. Det sker om algoritmen har identifierat flera formationer, med olika längd och höjd, som bryts på samma dag.

För att data ska vara så representativ som möjligt för investerare i svenska aktier tar vi bort vissa signaler:

  • Identiska signaler. När delningar av bolag och tickerändringar lett till att Investtech har två exemplar av samma historiska tidsserie.
  • Signaler som följer nära i tid efter tidigare signaler. Signaler som utlöses på lång sikt inom 31 kalenderdagar efter att föregående signal utlösts tas bort. För medellånga signaler krävs 14 dagar och för kortsiktiga 7 dagar.
  • Signaler från formationer med lägre höjd än 2% höjd. De är små och anses ha litet signalvärde.
  • Signaler i aktier med låg likviditet. Det är svårt att handla i sådana aktier och kursbilden är ofta hackig med stora rörelser, vilket gör kursen osäker. Vi tar bort signaler i aktier med genomsnittlig dagsomsättning, på primärmarknaden under de tio senaste dagarna inklusive signaldagen, under en halv miljon kronor och där aktien var omsatt mer sällan än hälften av de tio dagarna. Därmed blev också alla signaler från börsindex avlägsnade så att vi bara har kvar signaler från aktier och några få börshandlade fonder. Den verkliga omsättningen i aktierna som har gett signal kan ha varit högre än gränsen då omsättningen på andra marknader än primärmarknaden, till exempel Chi-X, Bats och Burgundy, inte är inräknad.
  • Signaler med stora kursrörelser från en dag till en annan. En nedgång på minst 50% eller en uppgång på minst 100% anses bero på särskilda omständigheter eller osäker kursdata. Genom att ta bort dem undviker vi onödiga störningar i data.
  • Signaler med mindre än 66 handelsdagars efterföljande kurshistorik. Därmed får vi komplett historik på kursutvecklingen under de första 66 handelsdagarna efter signalerna.

Data består efter detta av 1003 identifierade köpsignaler från dubbelbotten-formationer och 1361 säljsignaler från kortsiktiga dubbeltopp-formationer i aktier på Stockholmsbörsen under perioden 2003 till 2014.

Resultat

Grafen nedan visar genomsnittlig kursutveckling efter köp- och säljsignaler från dubbelbotten- och dubbeltopp-formationer. Signalerna utlöses på dag noll. 66 handelsdagar motsvarar cirka tre kalendermånader. Den blåa kurvan är köpsignaler. Den röda kurvan är säljsignaler. Det färgade området är standardavvikelsen. Den svarta linjen är referensindex.

Figur 3: Kursutveckling köp- och säljsignaler från dubbelbotten- och dubbeltopp-formationer på Stockholmsbörsen identifierade av Investtechs automatiska algoritmer i kortsiktiga kursgrafer. Klicka på figuren för större version.

Köpsignal

Köpsignal Dag 1 10 22 66
Absolut 0,32% 0,37% 0,90% 2,49%
Referensindex 0,06% 0,60% 1,28% 3,79%
Relativ, procentenheter 0,26 -0,23 -0,38 -1,30
Statistiskt T-värde 2,41 -0,79 -0,87 -1,58

Genomsnittlig kursutveckling efter köpsignaler från kortsiktiga dubbelbotten-formationer illustreras med den blå kurvan i figur 3. Efter en liten uppgång de första dagarna ser vi att kursen utvecklas svagare än börsen efter sådana formationer.

Efter en månad har kursen i genomsnitt stigit 0,9 procent. Detta är 0,4 procentenheter svagare än genomsnittligt referensindex. Efter tre månader har kursen stigit 2,5 procent i snitt, motsvarande 1,3 procentenheter svagare än referensindexets genomsnittsutveckling.

Statistiska T-värden på en och tre månaders sikt är t=-0,9 respektive t=-1,6. Detta är inte tillräckligt för att avfärda att köpsignalerna predicerar nedgång. Det anses emellertid att vara tillräckligt för att avfärda att aktier med köpsignaler i genomsnitt ger positiv meravkastning framöver.

Notera att vi har sett på signaler från kortsiktiga dubbelbotten-formationer. För långsiktiga dubbelbotten-formationer har vi resultat som klart stödjer etablerat teknisk analysteori. Dessa predicerar en kommande kursuppgång, se forskningsrapporten för långsiktiga dubbelbotten-formationer.

Långsiktigheten i charten vi ser på, och längden av de givna formationerna, anses därmed att vara en viktig faktor för deras prediktionskraft.

Säljsignal

Säljsignal Dag 1 10 22 66
Absolut 0,10% 0,86% 2,03% 4,76%
Referensindex 0,06% 0,60% 1,28% 3,79%
Relativ, procentenheter 0,03 0,26 0,75 0,97
Statistiskt T-värde 0,48 1,26 2,25 1,57

Från figuren ser vi att säljsignaler från kortsiktiga dubbeltopp-formationer följts av en kursuppgång. Uppgången utgör 2,0 procent i snitt den första månaden efter signal och 4,8 procent de första tre månaderna. Detta är 0,8 respektive 1,0 procentenheters meravkastning i förhållande till genomsnittlig utveckling för referensindex.

En sådan utveckling är motsatt av vad teknisk analys-teori säger. Statistiskt ger skillnaden från en nollhypotes, som säger att säljsignalerna inte har någon prediktionskraft, T-värden på 2,3 respektive 1,6. Avvikelsen går i motsatt riktning av vad teorin säger, sådana T-värden anses då att vara tillräckligt för att avfärda att aktier med säljsignaler i genomsnitt ger en underavkastning framöver.

Resultaten indikerar därmed att etablerad teori inom teknisk analys, om att aktier skall falla efter säljsignaler från dubbeltopp-formationer, inte är förenlig med verkligheten.

Notera att vi här har sett på signaler från kortsiktiga dubbeltopp-formationer. För långsiktiga dubbeltopp-formationer har vi resultat som klart stödjer etablerad teknisk analysteori.

Långsiktigheten i charten vi ser på, och längden av de givna formationerna, anses därmed att vara en viktig faktor för deras prediktionskraft.

Oslobörsen

Figur 4. Kursutveckling köp- och säljsignaler dubbelbotten- och dubbeltopp-formationer på Oslobörsen.

Vi har gjort en motsvarande undersökning för Oslobörsen över tiden 1996 till 2014. Investtechs datorer identifierade 796 köpsignaler och 908 säljsignaler under perioden.

Resultaten från Oslobörsen pekar i samma riktning som för Stockholm. Siffrorna är mer signifikanta än för Stockholm och visar en uppgång efter säljsignaler från kortsiktiga dubbeltopp-formationer och nedgång i förhållande till referensindex efter köpsignaler från kortsiktiga dubbelbotten-formationer.

Läs forskningsrapporten för Oslobörsen här.

Sammanfattning

Vi har studerat avkastning från aktier på Stockholmsbörsen efter signaler från dubbeltopp- och dubbelbotten-formationer i Investtechs kortsiktiga tekniska grafer över en 12-årsperiod från 2003 till 2014. Totalt identifierade Investtechs automatiska algoritmer 1003 köpsignaler och 1361 säljsignaler från sådana formationer.

Aktierna med köpsignaler från kortsiktiga dubbelbotten-formationer utvecklades i snitt svagare än genomsnittligt referensindex efter signalerna. Efter en månad hade de en underavkastning på 0,4 procentenheter, vilken ökade till 1,3 procentenheter efter tre månader. Statistiska T-värden på en och tre månaders sikt var t=2,3 respektive t=1,6.

Aktierna med säljsignaler från kortsiktiga dubbeltopp-formationer utvecklades i snitt starkare än genomsnittligt referensindex efter signalerna. Efter en månad hade de en meravkastning på 0,8 procentenheter, vilken ökade till 1,0 procentenheter efter tre månader. Statistiska T-värden på en och tre månaders sikt var t=2,3 respektive t=1,6.

Resultaten för Norge pekar i samma riktning, och är i tillägg mer signifikanta än för Sverige.

Vi har fått resultat som motsäger vad teknisk analys-teori säger. Säljsignalerna har givit en kursuppgång och meravkastning mot referensindexet. Köpsignalerna har givit en underavkastning mot referensindexet. Statistiska förhållanden indikerar tillräcklig signifikans för att teorin kan anses motbevisad.

Vi understryker att resultaten gäller för kortsiktiga formationer identifierade på Investtechs kortsiktiga kursgrafer. För långsiktiga formationer har vi resultat som väl bekräftar teorin.

Det verkar därmed som om längden av de givna formationerna är en viktig faktor för prediktionskraften. Att undersöka detta närmare kan vara ett intressant tema för ny forskning.

Litteratur

 

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK