Avkastning efter signaler från långsiktiga rektangel-formationer - Stockholmsbörsen 2003-2014

Publicerad 2017-01-23

Om författaren
Geir Linlökken är analys- och forskningschef hos Investtech, och har ansvar för portföljer och förvaltning. Han grundade Investtech 1997, för att erbjuda oberoende teknisk analys baserad på vetenskaplig grund och investerarpsykologi. Linlökken är cand.scient i matematisk modellering från Universitetet i Oslo. Han har skrivit boken Teknisk Aktieanalys. Linlökken arbetar med aktieanalys och utveckling av kvantitativa metoder för investeringar i aktiemarknaden.

Keywords: Rektangel-formation, Köpsignal, Säljsignal, Lång sikt, Stockholmsbörsen, Statistik, Teknisk analys.

Abstract:
Geometriska kursformationer, som rektanglar, används i teknisk aktieanalys för att förutse framtida kursutveckling. Många investerare använder formationer som en viktig del av beslutsunderlaget för aktiehandel. Vi har undersökt vilka kursrörelser som följt efter köp- och säljsignaler från rektangel-formationer på Stockholmsbörsen under en period på 11 år, från 2003 till 2014. Aktier med köpsignaler steg efter tre månader i genomsnitt med 5,9% medan säljsignaler sjönk med 3,3%. Jämfört med genomsnittlig börsutveckling under samma period utvecklades köpsignalerna 1,9 procentenheter bättre och säljsignalerna utvecklades 7,4 procentenheter sämre.

 

Forskning på tekniska kursformationer

Den här forskningsrapporten är en del av ett större arbete som Investtech gör på kursutveckling efter tekniska formationer i aktiekurser. Rapporten analyserar rektangel-formationer på lång sikt på Stockholmsbörsen.

Kort sikt Medellång sikt Lång sikt
Rektangel Rapport Rapport Den här rapporten
Huvudskuldra, Omvänd huvudskuldra Rapport Rapport Rapport
Dubbeltopp, Dubbelbotten Rapport Rapport Rapport

Vi har tidigare studerat signaler från långsiktiga huvudskuldra-formationer, omvänd huvudskuldra-formationer, dubbeltopp- och dubbelbotten-formationer på Oslobörsen och Stockholmsbörsen. Vi fann då en god kursuppgång efter köpsignaler och kursnedgång eller sidledes utveckling efter säljsignaler. Vi hade dock relativt få observationer och resultaten blev totalt sett inte särskilt signifikanta. Därför ville vi se på fler tekniska indikatorer som indikerar långsiktig trendvändning, vilket är ett viktigt syfte med den här rapporten.

Rektangel-formationer

Ett viktigt område inom teknisk analys är identifikation av geometriska kursformationer i aktiekursen. Tanken är att formationerna beskriver det psykologiska tillståndet hos investerarna, om de framöver är villiga att köpa eller sälja aktier, och därmed indikerar den fortsatta riktningen på kursen. Rektangel-formationer är en typ av sådana formationer.

När en rektangel-formation utvecklas, speglar det att investerarna är osäkra på den fortsatta riktningen för aktien. Kursen går i sidled mellan stöd och motstånd. När ett brott upp kommer speglar det att investerarna har blivit mer optimistiska. Enligt teknisk analysteori ska kursen då stiga med minst lika mycket som rektangelns höjd. Se figur 1.

Figur 1: En aktie utvecklar en rektangel-formation när kursen går i sidled mellan stöd och motstånd. Om kursen bryter upp från rektangeln ges en köpsignal. Aktien ska enligt teknisk analysteori stiga minst lika mycket som formationens höjd. Om kursen bryter ned ges en säljsignal och aktien ska falla lika mycket som formationens höjd.

Rektangelformasjon kjøp

Figur 2: Köpsignal från rektangel-formation.

Rektangelformasjon selg

Figur 3: Säljsignal från rektangel-formation.

Med teknisk analys-terminologi säger vi att ett brott upp utlöser en köpsignal. Motsvarande utlöser ett brott ned en säljsignal. Vi har undersökt vilka kursrörelser som följde efter köp- respektive säljsignaler från rektangel-formationer på Stockholmsbörsen.

Rektangel-formationer finns i två huvudklasser, fortsättande rektanglar och reverserande rektanglar. Först vill vi se på alla rektanglar innan vi studerar de två klasserna var för sig.

Identifiering

Identifiering av rektangel-formationer är inte en enkel uppgift. I figur 1, ser vi att kursen rör sig i sidled mellan en klart definierad stödnivå och motsvarande motståndsnivå. Aktiekurser är dock sällan så regelbundna som i figuren. Ofta är det figurer som liknar rektanglar där till exempel stöd- och motståndslinjer är lite sneda eller inte parallella.

Många investerare identifierar rektangel-formationer genom att se på kursdiagram och teckna in stöd- och motståndslinjer för hand. En sådan metod har många svagheter. Det är framför allt en subjektiv metod, vilket gör att man lättare ser de formationer man önskar att se. Dessutom är det tidskrävande. Vi behöver därför en automatisk algoritm där en dator identifierar formationer och signaler.

Investtech har forskat om teknisk och kvantitativ analys sedan 1997. Vi har utvecklat matematiska algoritmer för automatisk identifiering av rektangel-formationer i aktiekurser. Formationerna ritas in i de tekniska analysgraferna, visas på signallistor och presenteras dagligen uppdaterade till Investtechs abonnenter.

I den här rapporten har vi undersökt vilka kursrörelser som följde efter köp- respektive säljsignaler från rektangel-formationer på Stockholmsbörsen. Statistiken är baserad på rektangel-formationer som är automatiskt identifierade av Investtechs algoritmer. Varken parameteroptimering eller algoritmändringar har förekommit under udersökningen. Vi gör därmed rätt och slätt en analys på föreliggande historiskt material.

Dataunderlag

Vi har använt börskurser från 1 april 2003 till 10 oktober 2014 som grundlag för statistiken. Under den perioden steg referensindexet OMXS Benchmark GI från 157,6 till 666,4 punkter, vilket motsvarar en uppgång med 322% eller cirka 13,3 procent årligen. Jämfört med den riskfria räntan under den perioden är det något högre än vad man kan förvänta sig över motsvarande tidsperioder.

Under tre av åren steg börsen med över 30%. Under två av åren föll börsen med över 10%. Under sex av åren slutade börsen mellan minus 10% och plus 30%. Vi har alltså både upp- och nedgångsperioder samt flera perioder med relativt horisontella rörelser och räknar detta som representativt för en normalperiod.

Alla aktier som är eller har varit noterade på OMXS, First North, Aktietorget eller NGM Equity, härefter Stockholmsbörsen, under perioden används. Aktier som avnoterats på grund av till exempel fusion, uppköp eller konkurs är med. För de bolagen har vi dock bara data så länge som de var börsnoterade. Ett bolag som gått i konkurs kommer därmed att ha en sista kurs som inte är noll, vilket är en svaghet för undersökningen. Det gäller dock bara ett litet antal bolag. De flesta faller också kraftigt före avnotering så att skillnaden mellan kursfallet medan de var börsnoterade och kursfall ned till noll är liten.

När ett bolag faller utlöses det dock sällan nya köpsignaler från rektangel-formationer. Därmed betyder det lite för statistiken på köpsignalerna. Avkastningen efter säljsignaler skulle dock ha blivit lite svagare om vi hade korrigerat för konkurser. Sammantaget anser vi att de här förhållandena betyder minimalt för resultaten för undersökningen.

Alla kurser är justerade för split, omvänd split, utdelning, teckningsrätter och andra corporate actions så att de speglar den reella värdeutvecklingen i aktierna.

Under perioden har totalt 1756 tidsserier ingått varav 1190 stycken är aktier med minst 66 handelsdagars omsättning. Vid utgången av perioden var det nästan 600 aktier noterade.

Som kurs används aktiens dagliga slutkurs. Vi har använt kurs och omsättning från aktiens primära marknad. Omsättning på alternativa marknader som Chi-X, Bats och Burgundy är inte med.

Data

Vi har använt Investtechs algoritmer för automatisk identifiering av rektangel-formationer. Algoritmerna kördes på långsiktig Investtech-graf. Vi anser att algoritmerna kan identifiera reella rektangel-formationer samtidigt som de inte identifierar otydliga rektanglar som reella.

Vid identifiering av signaler blev bara data fram till och med signaldatum använt. Data efter köpsignalen doldes för algoritmen.

Vår utgångspunkt är att alla identifierade signaler från rektangel-formationer används. Vanligtvis ger varje formation bara en signal. Det kan dock i vissa fall utlösas flera signaler. Det sker om kursen efter brott reagerar tillbaka in i formationen igen och bildar en modifierad formation och därefter bryter på nytt.

Vissa gånger kan det också utlösas flera signaler från samma aktie på samma dag. Det sker om algoritmen har identifierat flera formationer, med olika längd och höjd, som bryts på samma dag.

För att datan ska vara så representativ som möjligt för investerare i svenska aktier tar vi bort vissa signaler:

  • Identiska signaler. När delningar av bolag och tickerändringar lett till att Investtech har två exemplar av samma historiska tidsserie.
  • Signaler som utlöses inom 31 kalenderdagar efter att föregående signal utlösts.
  • Signaler från formationer med lägre höjd än 2% höjd. De är små och anses ha litet signalvärde.
  • Signaler i aktier med låg likviditet. Det är svårt att handla i sådana aktier och kursbilden är ofta hackig med stora rörelser, vilket gör kursen osäker. Vi tar bort signaler i aktier med genomsnittlig dagsomsättning, på primärmarknaden under de tio senaste dagarna inklusive signaldagen, under en halv miljon kronor och där aktien var omsatt mer sällan än hälften av de tio dagarna. Därmed blev också alla signaler från börsindex avlägsnade så att vi bara har kvar signaler från aktier och några få börshandlade fonder. Den verkliga omsättningen i aktierna som har gett signal kan ha varit högre än gränsen då omsättningen på andra marknader än primärmarknaden, till exempel Chi-X, Bats och Burgundy, inte är inräknad.
  • Signaler med stora kursrörelser från en dag till en annan. En nedgång på minst 50% eller en uppgång på minst 100% anses bero på särskilda omständigheter eller osäker kursdata. Genom att ta bort dem undviker vi onödiga störningar i datan.
  • Signaler med mindre än 66 handelsdagars efterföljande kurshistorik. Därmed får vi komplett historik på kursutvecklingen under de första 66 handelsdagarna efter signalerna.

Datan består efter detta av 361 identifierade köpsignaler och 185 säljsignaler från rektangel-formationer i svenska aktier under perioden 2003 till 2014.

Resultat

Figur 4: Kursutveckling köp- och säljsignaler från rektangel-formationer på Stockholmsbörsen identifierade av Investtechs automatiska algoritmer i medellånga kursgrafer. Klicka på figuren för större version.

Grafen visar genomsnittlig kursutveckling efter köp- och säljsignaler från rektangel-formationer. Signalerna utlöses på dag noll. 66 handelsdagar motsvarar cirka tre kalendermånader. Den blåa kurvan är köpsignaler. Den röda kurvan är säljsignaler. Det färgade området är standardavvikelsen. Den svarta linjen är referensindexet OMXS Benchmark GI.

Köpsignaler

Köpsignal Dag 1 10 22 66 250
Absolut -0,01% 0,80% 1,91% 5,88% 18,65%
Referensindex 0,06% 0,60% 1,32% 4,03% 16,13%
Relativ -0,07 0,20 0,59 1,86 2,52
T-värde -0,37 0,49 0,84 1,63 1,11

Vi ser att köpsignaler från rektangel-formationer identifierade i Investtechs långsiktiga grafer historiskt har gett en god kursuppgång de efterföljande månaderna. I snitt steg aktierna som gett köpsignal med 5,9% de efterföljande tre månaderna. Det är betydligt bättre än referensindex, som steg med 4,0% under samma period.

Genomsnittstalen är baserade på 361 observationer. Det är ett medelhögt tal och osäkerheten i estimaten blir ganska liten. Det blåa området i figuren visar standardavvikelsen för estimaten. Med normalfördelning kommer genomsnittlig kursutveckling efter köpsignalerna från rektangel-formationer med 68% sannolikhet ligga i det intervallet.

Efter 66 handelsdagar ligger avkastningen T=1,6 standardavvikelser från referensindex. Det är inte signifikant och vi kan därmed inte konkludera att köpsignaler från långsiktiga rektangel-formationer ger överavkastning jämfört med börsen. Resultaten är dock klart på den positiva sidan. Vi behöver mer data över längre tidsperioder eller från andra börser för att kunna göra en bättre analys med en klarare slutsats.

Säljsignaler

Säljsignal Dag 1 10 22 66 250
Absolut 0,14% -0,73% -0,52% -3,34% 0,80%
Referensindex 0,06% 0,60% 1,32% 4,03% 16,13%
Relativ 0,08 -1,33 -1,85 -7,36 -15,33
T-värde 0,21 -2,22 -1,85 -5,26 -4,68

Aktier med säljsignaler från rektangel-formationer identifierade i Investtechs långsiktiga kursgrafer hade historiskt de kommande månaderna en svagare utveckling än referensindex. I snitt föll aktierna med säljsignal med 3,3% de följande tre månaderna, vilket är 7,4 procentenheter lägre än referensindex.

Resultaten är beräknade på enbart 185 säljsignaler. Att det är så få observationer syns i den ganska hackiga kurvan och att variationsbandet är ganska brett. Efter 66 dagar ligger dock kurvan hela T=5,3 standardavvikelser lägre än referensindex. Det indikerar att säljsignaler från rektangel-formationer i Investtechs långsiktiga kursgrafer är bra på att förutse en kommande underavkastning de kommande månaderna. Variationen är dock stor från signal till signal. I hela 44% av fallen hade aktierna en kursuppgång de kommande tre månaderna. Vi önskar därmed också här mer data för en bättre analys.

Robusthet och extrema utfall i enskilda aktier

Resultaten är baserade på genomsnittstal för avkastning. Om enskilda aktier gett extrema utfall med flera hundra procents kursuppgång kommer det att påverka genomsnittstalen kraftigt. För att undersöka det har vi gjort en beräkning av de enskilda aktiernas vikt i beräkningen av genomsnittstalen.

Figur 5: Vikt per aktie i beräkning av genomsnittlig kursutveckling efter köpsignaler. De 10 aktierna med högst vikt har egna sektorer i cirkeldiagrammet.

Figur 6: Vikt per aktie i beräkning av genomsnittlig kursutveckling efter säljsignaler.

För köpsignaler utgör de 10 aktierna med störst vikt 21% av den totala vikten. Resterande 79% kommer från 191 olika aktier. För säljsignalerna utgör de 10 aktierna med störst vikt även 21% av den totala vikten. Resterande 79% kommer från 128 olika aktier. Ingen enskild aktie väger mer än 3% i de samlade genomsnittstalen. Det visar att den genomsnittliga avkastningen kommer från ett brett urval av signaler och att resultaten i låg grad beror på extrema utfall i enskilda aktier.

Likviditetens betydelse

I beräkningarna ovan har vi tagit med signaler från aktier som har haft en genomsnittlig dagsomsättning på minst en halv miljon kronor på Stockholmsbörsen vid signalen. Genom att variera likviditeten kan vi undersöka om det är skillnad i signalstyrka för små och stora bolag.

Genom att sätta en gräns på 5 miljoner kronor delar vi upp bolagen i två ungefär lika stora grupper. Signalerna från aktierna med omsättning under 5 miljoner kronor utgör totalt 240 stycken medan de med omsättning över 5 miljoner kronor utgör 306 stycken.

Figur 7: Signaler bolag med dagsomsättning 0,5-5 miljoner kronor.

Figur 8: Signaler bolag med dagsomsättning över 5 miljoner kronor.

Figur 7 och 8 visar att både köp- och säljsignaler har gett lite större utfall för de små bolagen än för de stora bolagen (märk väl att graferna har olika kursskala). Vi har dock få observationer och det är inte stora kvalitativa skillnader på kurskurvorna så vi har för lite underlag för att konkludera att det finns en systematisk skillnad.

Signalkraft på lång sikt

Signalerna i undersökningen är identifierade i Investtechs långsiktiga grafer. Sådana grafer används gärna för analys med tanke på kursutvecklingen de närmaste 3-18 månaderna. Därmed är det intressant att se hur kursutvecklingen fortskrider i perioder längre än 66 handelsdagar efter signalen.

Figur 9: Kursutveckling vid köp- och säljsignaler från långsiktiga rektangel-formationer på Stockholmsbörsen. Grafen inkluderar kursutveckling från signal på dag 0 till 250 dagar efter. Klicka på figuren för större version.

Ser vi ett år fram i tid, har aktier med köpsignaler från långsiktiga rektangel-formationer fortsatt att stiga, medan aktier med säljsignaler har gått i sidled. Differensen mellan de två kurvorna har ökat hela vägen så ska man välja en klass akiter att äga indikerar grafen att det är betydligt bättre att äga aktier med köpsignal än med säljsignal.

Fortsättande och reverserande rektanglar

Rektangel-formationer finns i två huvudklasser, fortsättande rektanglar respektive reverserande rektanglar. En fortsättende rektangel-formation indikerar att en aktie fortsätter i trendriktningen efter en tids konsolidering. Figur 10 och 11 visar exempel på det.

Reverserande rektanglar indikerar att en aktie ändrar trendriktning - från stigande trend till fallande, eller från fallande trend till stigande.

Figur 10: Köppssignal från en reverserande rektangel är en bottenformation. Det indikerar att en aktie har avslutat en fallande trend och inlett en stigande trend.

Figur 11: Säljsignal från en reverserande rektangel er en toppformation. Det indikerar att en aktie har avslutat en stigande trend och inlett en fallande trend.

Vi har delat in signalerna från rektangel-formationerna i de två klasserna. Resultaten visas i figurerna nedan.

Figur 12: Fortsättande rektanglar.

Figur 13: Reverserande rektanglar.

Figur 12 visar att fortsättande rektanglar i genomsnitt har gett starka och pålitliga signaler. Akriekursen har stigit bra efter köpsignaler och fortsatt upp i stigande trender, medan kursen har fallit efter säljsignaler från rektangel-formationer i fallande trender. Variationsbandet är relativt smalt och indikerar ganska signifikanta resultat.

Från figur 13 ser vi dock att signaler från reverserande rektanglar inte har gett så klara resultat. Variationsbanden i estimaten är breda och det är litet avstånd mellan genomsnittlig utveckling efter köpsignaler och säljsignaler.

Totalt indikerar resultaten att långsiktiga rektangel-formationer har störst signalvärde när de bryts i trendriktningen. Köpsignal i stigande trend ger uppgång och säljsignal i fallande trend ger nedgång. Vi har dock ganska få observationer och ett för litet grundlag för en definitiv slutsats.

Oslobörsen

Figur 14. Kursutveckling köp- och säljsignaler långsiktiga rektangel-formationer Oslobörsen 1996-2014.

Vi gjorde motsvarande undersökning för Oslobörsen 1 januari 1996 till 10 oktober 2014. Perioden anses vara en normalperiod i aktiemarknaden med en genomsnittlig årlig avkastning på 9,3 procent. Investtechs datorer identifierade 231 köpsignaler från rektangel-formationer och 140 säljsignaler.

Aktierna med köpsignaler steg i genomsnitt efter tre månader med 8,1% medan aktierna med säljsignaler föll med 3,5%. Jämfört med genomsnittlig börsutveckling gick köpsignalerna 4,9 procentenheter bättre än börsen och säljsignalerna 6,7 procentenheter sämre. Statistiska T-värden antyder moderat signifikans.

För Oslo gav de reverserande formationerna starkare signaler än de fortsättande. Resultaten är dock beräknade på få observationer och anses inte statistiskt signifikanta.

Läs rapporten här!

Summering och diskussion

Vi har studerat avkastningen från aktier på Stockhomsbörsen efter brott på långsiktiga tekniska rektangel-formationer från 2003 till 2014. Totalt identifierade Investtechs automatiska algoritmer 361 köpsignaler och 185 säljsignaler från sådana formationer. Köpsignalerna gav en genomsnittlig avkastning på 5,9% de följande tre månaderna, medan säljsignalerna gav en avkastning på -3,3%. Jämfört med genomsnittlig utveckling av referensindex gav köpsignalerna en överavkastning på 1,9 procentenheter medan säljsignalerna gav en underavkastning på 7,4 procentenheter.

Vi har relativt få observationer i datagrundlaget, vilket skapar osäkerhet i beräkningarna. Resultat från Oslobörsen pekar dock i samma riktning och indikerar att signaler långsiktiga rektangel-formationer kan vara lämpliga som beslutsstöd vid val av aktier man ska investera i om man har en investeringshorisont på 3-12 månader.

När vi delar upp rektangel-formationer i fortsättande och reverserande formationer får vi starkare resultat från de fortsättande än från de reverserande. Det indikerar att trendriktning är en viktig indikator för prediktion av aktier, vilket annan Investtech-forskning också visar.

Litteratur

 

Keywords: Köpsignal,Lang sikt,Rektangel-formation,Säljsignal,statistik,Stockholmsbørsen,Teknisk analys.

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK