Investtech-forskning: Aktier med brott ned från stigande trend fortsätter att stiga

Publicerad 2020-07-07

Stigande trender indikerar att företaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Enligt teknisk analys-teori är det en signal om förändrad stigningstakt när en stigande trend bryts nedåt. Nya forskningsresultat från Investtech visar att aktier som bröt ned från stigande trender på medellång sikt, fortsatte stiga mer än referensindexet de nästkommande tre månaderna.

Trender är något av det mest centrala inom teknisk aktieanalys. De är visuella och intuitiva, och beskriver vilken riktning en aktie eller marknad rör sig i. Enligt teknisk analys-teori skall aktier som ligger i en stigande trend fortsätta att stiga. En stigande trend indikerar en ihållande och ökande optimism bland investerare, ofta som ett resultat av en ström av positiva nyheter runt aktien.

Trenden anger stigningstakt för aktiekursen, och genom att projicera trendlinjen hittar man kursmål för aktien. Man skiljer mellan stigande trender, horisontella trender och fallande trender. Mer information om trender och hur Investtech identifierar olika typer av trender beskrivs mer ingående här.

Vi har tidigare sett att aktier i stigande trend på medellång sikt i genomsnitt har givit bra meravkastning, och att aktier i fallande trend på medellång sikt i genomsnitt har presterat svagare än marknaden. Detta arbete finns dokumenterat i denna rapporten.

Investtechs algoritmer identifierar brott av trender åt dig. Ett aktuellt exempel från Investtechs analyser är till exempel Eastnine, som har brutit ned genom stigande trend på medellång sikt.

Figur 1: Eastnine (EAST.ST) Senaste slutkurs: 115.60 (-0.20), 6 jul 2020

Våra abonnenter kan hitta aktier med brott ned från stigande trend bland annat genom verktyget Trendsignaler.

Vi önskade undersöka vilka statistiska resultat som aktier med brott ned från stigande trender har givit, och studerade därför avkastningen på norska, svenska, danska och finska aktier efter signaler från brott ned från stigande trender i Investtechs kursdiagram på kort, medellång och lång sikt. Vi hade upp till 23 år med data, från 1996 till 2018. Vi definierade en köpsignal som första dagen en aktie bröt golvet i en stigande trendkanal, eller när aktien låg under golvet i en stigande trendkanal och mer än 22 dagar passerat sedan föregående signal.

Grafen nedan visar genomsnittlig kursutveckling efter signaler från brott ned genom golvet av stigande trender i Investtech medellånga kursgrafer. Signalerna utlöstes på dag 0. Endast dagar då börsen är öppen ingår, så att 66 dagar motsvarar cirka tre månader. Den tjocka blå kurvan visar hur aktier med köpsignaler utvecklats. Det skuggade området anger standardavvikelsen till beräkningarna. Den smala blå kurvan visar hur referensindexet utvecklat sig under samma period som vi mätte utvecklingen för aktierna med köpsignaler.

Figur 2: Brott ned från stigande trend, medellång sikt, 1996-2018, Norden summerat.

Aktier med brott ned från stigande trend på kort sikt steg 1,4 procent under efterföljande tre månader, vilket är 0,3 procentenheter bättre än referensindexet under samma period.

Aktier med brott ned från stigande trend på medellång sikt steg 3,7 procent under efterföljande tre månader, vilket är 0,6 procentenheter bättre än referensindexet under samma period.

Aktier med brott ned från stigande trend på lång sikt steg 2,4 procent under efterföljande tre månader. Detta är också något bättre än referensindexet, som i snitt steg 2,3 % under samma period.

Tidsperioden undersökningen är gjort på är relativt lång, kvalitén på underlagsdata anses god och algoritmerna som använts för att identifiera trenderna är helautomatiska. Statistiska förhållanden antyder hög grad av signifikans. Resultaten är relativt homogena på de fyra marknaderna och variationen i signalstyrka över tid har varit liten. Det indikerar att vi har hittat reala effekter i marknaden, som är ihållande över tid.

Det antas vara stor sannolikhet att trendsignaler också framöver kommer kunna ge bra indikationer på hur aktier skall utveckla sig. Aktier som bryter ned från stigande trend antas statistiskt sett fortsätta uppgången, men med en svagare stigningstakt jämfört med aktier i stigande trend.

Du hittar fler detaljer och resultat i forskningsrapporterna här (på norska):

Brott ned från stigande trend och brott upp från fallande trend, kort sikt

Brott ned från stigande trend och brott upp från fallande trend, medellång sikt

Brott ned från stigande trend och brott upp från fallande trend, lång sikt

 

Keywords: h_TRBrD,help topic main report.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK