Investtech-forskning: Brott upp från fallande trend ger meravkastning på lång sikt

Publicerad 2020-07-07

Fallande trender indikerar att företaget är inne i en negativ utveckling och att köpintresset bland investerare avtar. Enligt teknisk analys-teori, är det en signal om en ändring i stigningstakten när en fallande trend bryts upp. Ny forskning från Investtech visar att aktier som bryter upp från fallande trend på lång sikt, i genomsnitt har stigit 4,9 procent efter tre månader.

Trender är något av det mest centrala inom teknisk aktieanalys. De är visuella och intuitiva, och beskriver vilken riktning en aktie eller marknad rör sig i. Trenden anger stigningstakt för aktiekursen, och genom att projicera trendlinjen hittar man kursmål för aktien. Man skiljer mellan stigande trender, horisontella trender och fallande trender. Mer information om trender och hur Investtech identifierar olika typer av trender beskrivs mer ingående här.

Vi har tidigare sett att aktier i stigande trend på medellång sikt i genomsnitt har givit bra meravkastning, och att aktier i fallande trend på medellång sikt i genomsnitt har presterat svagare än marknaden. Detta arbete finns dokumenterat i denna rapporten.

Investtechs algoritmer identifierar brott av trender åt dig. Ett aktuellt exempel från Investtechs analyser är till exempel Probi, som den 7 juli 2020 har brutit upp genom fallande trend på lång sikt.

Figur 1: Probi (PROB.ST) Senaste slutkurs: 322.50 (+13.50), 6 jul 2020

Våra abonnenter kan hitta aktier med brott upp från fallande trend bland annat genom verktyget Trendsignaler.

Vi önskade undersöka vilka statistiska resultat som aktier med brott upp från fallande trender har givit, och studerade därför avkastningen på norska, svenska, danska och finska aktier efter signaler från brott upp från fallande trender i Investtechs kursdiagram på kort, medellång och lång sikt. Vi hade upp till 23 år med data, från 1996 till 2018. Vi definierade en säljsignal som första dagen en aktie bröt golvet i en stigande trendkanal, eller när aktien låg över taket i en fallande trendkanal och mer än 22 dagar passerat sedan föregående signal.

Grafen nedan visar genomsnittlig kursutveckling efter signaler från brott upp genom taket av fallande trender i Investtech medellånga kursgrafer. Signalerna utlöstes på dag 0. Endast dagar då börsen är öppen ingår, så att 66 dagar motsvarar cirka tre månader. Den tjocka röda kurvan visar hur aktier med säljsignaler utvecklats. Det skuggade området anger standardavvikelsen till beräkningarna. Den smala röda kurvan visar hur referensindexet utvecklat sig under samma period som vi mätte utvecklingen för aktierna med salgssignaler.

Figur 2: Brott upp från fallande trend, lång sikt, 1996-2018, Norden summerat.

Aktier med brott upp från fallande trend på kort sikt steg 0,6 procent under den första månaden, medan referensindexet under samma period steg 0,8 procent, dvs. en underavkastning på 0,2 procentenheter efter en månad.

Aktier med brott upp från fallande trend på medellång sikt steg 2,7 procent under efterföljande tre månader, vilket är i linje med referensindexet under samma period.

Aktier med brott upp från fallande trend på lång sikt steg i genomsnitt 4,9 procent efter tre månader. Detta är 0,8 procentenheter bättre än referensindexet under samma period, motsvarande en årlig meravkastning på 3,5 procentenheter.

Tidsperioden undersökningen är gjort på är relativt lång, kvalitén på underlagsdata anses god och algoritmerna som använts för att identifiera trenderna är helautomatiska. Statistiska förhållanden antyder hög grad av signifikans. Resultaten är relativt homogena på de fyra marknaderna och variationen i signalstyrka över tid har varit liten. Det indikerar att vi har hittat reala effekter i marknaden, som är ihållande över tid.

Aktier som bryter upp från fallande trend, antas statistiskt att prestera bättre än aktier som fortsätter i den fallande trenden.

Du hittar fler detaljer och resultat i forskningsrapporterna här (på norska):

Brott ned från stigande trend och brott upp från fallande trend, kort sikt

Brott ned från stigande trend och brott upp från fallande trend, medellång sikt

Brott ned från stigande trend och brott upp från fallande trend, lång sikt

 

Keywords: h_TFBrU,help topic main report.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK