Investtech-forskning: Stark meravkastning efter brott upp från horisontell trend

Publicerad 2020-09-11

Brott upp ur horisontell trend signalerar en positiv förändring i investerarnas psykologi, och är en köpsignal. Ny forskning från Investtech visar att aktier som har brutit upp från horisontella trender på medellång sikt har stigit med i genomsnitt 7,8 procent under de närmaste tre månaderna. Jämfört med referensindexen under samma period steg aktier med brott ur horisontell trend 4,4 procentenheter bättre.

Trender är något av det mest centrala begreppen inom teknisk analys. De är visuella och intuitiva, och de beskriver i vilken riktning en aktie eller marknad rör sig. Teknisk analysteori säger att horisontella trender indikerar att investerarbasen är i balans över tid. När aktiekursen bryter upp genom trendtaket är det ett tecken på ökat köpintresse - det har blivit en övervikt av köpare i aktien. Speciellt om brottet sker under ökande volym signalerar den början på en stigande trend och därmed en ytterligare uppgång på sikt. Mer information om trender och hur Investtech identifierar olika typer av trender beskrivs mer ingående här.

Investtechs algoritmer identifierar brott av trender åt dig. Ett aktuellt exempel från Investtechs analyser är till exempel Nyfosa, som från och med 2020-09-07 har brutit upp ur en horisontell trend på medellång sikt.

Figur 1: Nyfosa (NYF.ST) Senaste slutkurs: 74.20 (+1.20), 10 sep 2020

Våra abonnenter kan hitta aktier med brott upp från horisontell trend bland annat genom verktyget Trendsignaler.

Vi ville undersöka vilka statistiska resultat aktier med brott från horisontella trender har gett, och studerade därför avkastningen för norska, svenska, danska och finska aktier efter köpsignal från horisontella trender i Investtechs korta-, medellånga- och långa kursgrafer. Vi hade upp till 23 år med data, från 1996 till 2018. En horisontell trend har en ökningstakt mellan -10 och +10 grader. Vi definierade en köpsignal som den första dagen en aktie bröt taket på en horisontell trendkanal, eller när kursen var över taket på en horisontell trendkanal och det hade gått mer än 22 dagar sedan den föregående signalen.

Grafen nedan visar den genomsnittliga prisutvecklingen efter att köpsignal utlösts från brott genom taket i horisontella trender i Investtechs medellånga kursgrafer. Signalerna utlöstes på dag 0. Endast dagar då börsen är öppen ingår, vilket gör att 66 dagar motsvarar ungefär tre månader. Den tjocka blå kurvan visar hur aktier med köpsignaler utvecklades. Det skuggade området anger standardavvikelsen för beräkningarna. Den smala blå kurvan visar hur jämförelseindex utvecklades under samma period som vi mätte utvecklingen för aktierna med köpsignal.

Figur 2: Brott upp från horisontell trend, medellång sikt, 1996-2018, Norden summerat.

Aktier med brott upp ur horisontell trend på kort sikt steg med 2,8 procent nästa månad. Jämfört med referensindex under samma period steg aktier med brott upp ur horisontell trend 1,7 procentenheter mer, vilket motsvarar en årlig meravkastning på 24 procentenheter.

Aktier med brott upp ur horisontell trend på medellång sikt steg med 7,8 procent under de närmaste tre månaderna. Jämfört med referensindexen under samma period steg aktier med brott upp ur horisontell trend med 4,4 procentenheter, vilket motsvarar en årlig meravkastning på 19,4 procentenheter.

Aktier med brott upp ur horisontell trend på lång sikt steg med 5,0 procent under de närmaste tre månaderna. Jämfört med referensindexen under samma period förbättrades steg aktier med brott upp ur horisontell trend med 2 procentenheter, vilket motsvarar en årlig meravkastning på 8,5 procentenheter.

Resultaten är konsekventa på de fyra marknaderna och visar att brott upp ur horisontell trend har gett stark kursuppgång.

Tidsperioden som undersökningen omfattar är relativt lång, kvalitén på grunddata anses vara bra och algoritmerna som används för att identifiera trenderna är helt automatiska. De statistiska förhållandena indikerar en hög grad av signifikans. Resultaten är relativt enhetliga på de fyra marknaderna och variationen i signalstyrka över tid har varit liten. Detta indikerar att vi har hittat reella effekter på marknaden som kvarstår över tid.

Det antas att sannolikheten är god för att trendsignaler fortsätter ge goda indikationer på hur aktier kommer att utvecklas. Aktier som bryter upp ur en horisontell trend antas statistiskt sett ge stark meravkastning mot marknaden i framtiden.

Du hittar fler detaljer och resultat i forskningsrapporterna här (på norska):

Brott upp/ned från horisontell trend, kort sikt

Brott upp/ned från horisontell trend, medellång sikt

Brott upp/ned från horisontell trend, lång sikt

 

Keywords: h_THorBrU,help topic main report.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK