Investtech-forskning: Trendbibeln

Publicerad 23.09.2020

Trender är ett nyckelbegrepp i teknisk analys och används ofta av investerare som grund för köp och sälj av aktier. Trendutveckling kan teoretiskt förklaras i termer av ekonomisk tillväxt i företag och psykologiska förhållanden bland investerare. Men hur väl överensstämmer denna teori med hur aktiemarknaderna faktiskt beter sig? Finns det speciella signaler från trender som är särskilt lämpliga att investera i? Och hur kan man genomföra en investeringsstrategi baserad på trender i praktiken?

Trendbibeln dokumenterar ett forskningsarbete om trender där syftet var att undersöka vad som händer med aktier som är i stigande och fallande trender, eller som har brutit ut ur trender. Investtech tittar på trender i de aktier som har noterats på de nordiska börserna under perioden 1996 till 2018. Tyngdpunkten läggs på hur resultaten påverkar de praktiska investeringarna på börsen och vi visar hur en investerare kan dra nytta av de bevisade statistiskt signifikanta effekterna.

Många investerare identifierar trender genom att studera grafer och rita trendlinjer för hand. En sådan metod har svagheten att den är subjektiv, där du enbart vill se de trender du vill se och som kan passa dina egna undermedvetna preferense. Dessutom är det mycket tidskrävande. Investtech har utvecklat automatiska algoritmer för trendidentifiering. Dessa hittar för varje dag den "bästa" trenden i diagrammet, där bland annat trendens densitet och antalet punkter nära golv och tak ingår som kriterier. I en medellång kursgraf från Investtech med 18-månaders historik, värderas cirka 80 000 olika trendalternativ varje dag. Dessa tilldelas en poäng och den som har högst poäng väljs.

Analyser av olika trendsignaler har gjorts:

  • Aktier som stiger eller faller.
  • Aktier som har brutit upp ur stigande trender eller ned från fallande trender.
  • Aktier som har brutit ned från stigande trender eller upp från fallande trender.
  • Aktier som har brutit horisontella trender.

Alla varianter har analyserats utifrån signaler från Investtechs diagram på kort-, medellång- och lång sikt. Det ger totalt 12 varianter av både köp- och säljsignaler. Totalt identifierades 139 765 signaler, uppdelade i 84 654 köpsignaler och 55111 säljsignaler. En separat forskningsrapport har skrivits för var och en av dessa med detaljerade resultat och analyser. Den tittar bland annat på avkastning, både absolut och relativt jämförelseindex, statistisk signifikans, robusthet över tid och betydelsen av aktiens likviditet.

Åtta artiklar har skrivits som sammanfattar resultaten:

Dessutom har ett forskningsprojekt genomförts där syftet var att mäta avkastningen som en funktion av aktiens position i trendkanalen. Detta arbete dokumenteras här.

Alla varianter av köpsignal från stigande och horisontella trender har gett meravkastning. Analyserna visar att aktier med köpsignal från trend med hög sannolikhet ger en statistisk avkastning bättre än marknaden på tre månader. Köpsignaler från trend anses vara en viktig indikator som bör ingå i en kvantitativ investeringsstrategi.

Aktier med säljsignal från trend har gett lägre avkastning för 13 av 14 varianter. Resultaten är svagare än för köpsignaler, men analyserna tyder på att aktier med en säljsignal från trende med all sannolikhet ger en sämre avkastning än marknaden på tre månader.

Med andra ord: forskningsresultaten bekräftar till stor del teorin. Stigande trender har gett god meravkastning och Investtechs system för automatisk trendidentifiering är ett bra verktyg för investerare som vill använda trenden som en del av sin investeringsstrategi.

Mer detaljer och slutsatser samt relevanta forskningsrapporter finns tillgängliga för prenumeranter på Professionell- och Institutionell nivå, och kan hittas här (på norska).

 

Keywords: h_TR,help topic main report.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK