Investtech-forskning: Aktier i stigande trend har givit bra meravkastning

Publicerad 2020-01-31

Trender är ett centralt begrepp inom teknisk analys. Teorin säger att aktier i stigande trend ska fortsätta uppgången innanför trenden, och nya forskningsresultat från Investtech bekräftar i hög grad teorin.

Trender är något av det mest centrala inom teknisk analys. Det är visuella och intuitiva, och de beskriver i vilken riktning en aktie eller marknaden rör sig. En stigande trend indikerar en ihållande och ökande optimism bland investerare, ofta som ett resultat av en ström av positiva nyheter runt aktien.

För att identifiera en trend, måste man studera kursrörelserna. Kursen rör sig sällan i en rät linje, utan snarare som en serie av toppar och bottnar. Om man kan dra en rät linje genom två eller flera bottnar, har man stödlinjen i en stigande trend. Därefter drar man en linje parallell med stödlinjen genom de stigande topparna. Denna linje kallas trendens motståndslinje. Stöd- och motståndslinjen utgör tillsammans trenden. Trenden anger stigningstakt för aktien, och genom att extrapolera trendlinjen hittar man kursmål för aktien. Med glidande övergångar skiljer man mellan stigande, horisontella samt fallande trender.

Kjøp og hold aksjer i stigende trender

Figur 1: Stigande trend.

Selg og hold deg unna aksjer i fallende trender

Figur 2: Fallande trend.

Sidelengs trend

Figur 3: Horisontell trend.

Investtech har utvecklat automatiska algoritmer för trendidentifikation som varje dag hittar den ”bästa” trenden i grafen, där bland annat trendens täthet och antal punkter nära golv och tak ingår som kriterier. I en Investtech-gram på medellång sikt, med 18 månaders historik, betraktas cirka 80 000 olika trendalternativ varje dag. Dessa tilldelas en poäng och den med högst poäng väljs. Ett aktuellt exempel från Investtechs analyser är Wallenstam B, som per 31 januari 2020 ligger i stigande trend på kort, medellång och lång sikt.

Figur 4: Wallenstam B (WALLB.ST) Senaste slutkurs: 124.70 (+0.30), 30 jan 2020

Våra abonnenter kan hitta teknisk positiva aktier i stigande trend med bland annat verktyget Top50.

Vi önskade att titta på vilka statistiska resultat som aktier med köpsignal från stigande trender har givit, och undersökte därför avkastningen på norska, svenska, danska och finska aktier efter köp- och säljsignaler från stigande och fallande trender i Investtechs kursdiagram på kort, medellång och lång sikt. Vi hade upp till 23 år med data, från 1996 till 2018. Vi definierade en köpsignal som första dag en aktie kom in i en stigande trendkanal, eller när aktien låg i en stigande trendkanal och hade gått längre än 22 dagar sedan föregående signal.

Grafen nedan visar genomsnittlig kursutveckling efter köpsignaler från stigande trend i Investtechs medellånga kursgrafer. Signalerna utlöstes på dag 0. Endast dagar då börsen är öppen ingår, så att 66 dagar motsvarar cirka tre månader. Den tjocka blå kurvan visar hur aktier med köpsignaler utvecklat sig. Det skuggade området anger standardavvikelsen till beräkningarna. Den smala blå kurvan visar hur referensindexet utvecklats under samma period som vi mätte utvecklingen till aktierna med köpsignaler.

Figur 5: Köpsignal från stigande trend, medellång sikt, norden summerat, 1996–2018.

Aktier i stigande trend på kort sikt steg i genomsnitt 1,8 procent inom loppet av en månad. I förhållande till referensindexen under samma period gick aktierna i stigande trend 0,8 procentenheter bättre, motsvarande en årlig meravkastning på 10,1 procentenheter.

Aktier i stigande trender på medellång sikt steg i genomsnitt 4,9 procent inom loppet av tre månader. I förhållande till referensindexen under samma period gick aktierna i stigande trender 1,8 procentenheter bättre, motsvarande en årlig meravkastning på 7,5 procentenheter.

Aktier i stigande trender på lång sikt steg i genomsnitt 4,0 procent inom loppet av tre månader. I förhållande till referensindexen under samma period gick aktierna i stigande trender 1,3 procentenheter bättre, motsvarande en årlig meravkastning på 5,2 procentenheter.

Tidsperioden som undersökningen är gjort på är relativt lång, kvalitén på underlagsdata anses god och algoritmerna som används för att identifiera trenderna är helautomatiska. Statistiska siffror antyder hög grad av signifikans. Resultaten är relativt entydiga på de fyra marknaderna och variationen i signalstyrka över tid har varit liten. Det indikerar att vi har hittat faktiska effekter i marknaden, som varar över tid.

Det antas att vara stor sannolikhet att trendsignaler också framöver kommer kunna ge bra indikationer på hur aktier skall utveckla sig. Aktier i stigande trender antas statistiskt att överprestera mot marknaden framöver.

Du hittar fler detaljer och resultat i forskningsrapporterna här (på norska):

Stigande och fallande trender, kort sikt

Stigande och fallande trender, medellång sikt

Stigande och fallande trender, lång sikt

 

Keywords: h_TR.

Skrivet av

Asbjørn Taugbøl
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK