Avkastning efter signaler från långsiktiga huvudskuldra-formation - Stockholmsbörsen 2003-2014

Forskningsrapport av Geir Linlökken, forskningschef Investtech, 18 december 2014.

Om författaren Geir Linlökken är analys- och forskningschef hos Investtech, och har ansvar för portföljer och förvaltning. Han grundade Investtech 1997, för att erbjuda oberoende teknisk analys baserad på vetenskaplig grund och investerarpsykologi. Linlökken är cand.scient i matematisk modellering från Universitetet i Oslo. Han har skrivit boken Teknisk Aktieanalys. Linlökken arbetar med aktieanalys och utveckling av kvantitativa metoder för investeringar i aktiemarknaden.

Keywords: Huvudskuldra-formation, Omvänd huvudskuldra-formation, Köpsignal, Säljsignal, Stockholmsbörsen, Statistik, Teknisk analys.

Abstract: Geometriska kursformationer, som huvudskuldra-formation, används i teknisk aktieanalys för att förutse framtida kursutveckling. Många investerare använder formationer som en viktig del av beslutsunderlaget för aktiehandel. Vi har undersökt vilka kursrörelser som följt efter köp- och säljsignaler från huvudskuldra-formationer på Stockholmsbörsen under en period på 11 år, från 2003 till 2014. Aktier med köpsignaler steg efter tre månader i genomsnitt med 5,0 medan säljsignaler steg med 0,2%. Jämfört med genomsnittlig börsutveckling under den perioden utvecklades köpsignalerna 0,9 procentenheter bättre och säljsignalerna utvecklades 3,9 procentenheter sämre.

Forskning på tekniska kursformationer

Den här forskningsrapporten är en del av ett större arbete som Investtech gör på kursutveckling efter tekniska formationer i aktiekurser. Den här rapporten analyserar huvudskuldra-formation och omvänd huvudskuldra-formation på lång sikt på Stockholmsbörsen.

Kort sikt Medellång sikt Lång sikt
Rektangel Rapport Rapport Rapport
Huvudskuldra, Omvänd huvudskuldra Rapport Rapport Den här rapporten
Dubbeltopp, Dubbelbotten Rapport Rapport Rapport

Huvudskuldra-formationer

Ett viktigt område inom teknisk analys är identifikation av geometriska kursformationer i aktiekursen. Tanken är att formationerna beskriver det psykologiska tillståndet hos investerarna, om de framöver är villiga att köpa eller sälja aktier, och därmed indikerar den fortsatta riktningen på kursen. Huvudskuldra-formationer är en typ av sådana formationer.

En huvudskuldra-formation är en toppformation som markerar slutet på en uppgångsperiod. Formationen består av en vänsterskuldra, ett huvud och en högerskuldra som binds samman av en halslinje, se figur 1. När en huvudskuldra-formation bildas speglar det att pessimismen hos investerare är att pessimismen hos investerarna är stigande och att aktien inleder en fallande trend. Många räknar sådana formationer som några av de mest pålitliga signalerna inom teknisk analys. De används särskilt för att förutse vändningar i långsiktiga marknadstrender men även på kortare sikt.

Formationen finns även i en motsatt version, omvänd huvudskuldra-formation, se figur 2. Det är en bottenformation som markerar slutet på en nedgångsperiod. en omvänd huvudskuldra-formation signaliserar att optimismen hos investerarna är ökande och att aktien inleder en stigande trend.

Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon selg

Figur 1: Säljsignal huvudskuldra-formation.

Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon kjøp

Figur 2: Köpsignal omvänd huvudskuldra-formation.

Med teknisk analys-terminologi säger vi att ett brott ned genom halslinjen utlöser en säljsignal. Motsvarande utlöser ett brott upp från en omvänd huvudskuldra-formation en köpsignal. Vi har undersökt vilka kursrörelser som följde efter köp- respektive säljsignaler från sådana formationer på Stockholmsbörsen.

Identifiering

Identifiering av huvudskuldra-formationer är inte en enkel uppgift. I figurerna ovan ser vi att kursen bildar en vänsterskuldra, ett huvud och en högerskuldra innan halslinjen bryts. Börskurser är dock sällan så regelbundna som i figurerna. Ofta är det stor skillnad på storleken på skuldrorna, huvudet. Huvudet och den ena kan vara nästan lika stora eller halslinjen sned.

Många investerare identifierarhuvudskuldra-formationer genom att se på kursdiagram och teckna in stöd- och motståndslinjer för hand. En sådan metod har många svagheter. Det är framför allt en subjektiv metod, vilket gör att man lättare ser de formationer man önskar att se. Dessutom är det tidskrävande. Vi behöver därför en automatisk algoritm där en dator identifierar formationer och signaler.

Investtech har forskat om teknisk och kvantitativ analys sedan 1997. Vi har utvecklat matematiska algoritmer för automatisk identifiering av huvudskuldra-formationer i aktiekurser. Formationerna ritas in i de tekniska analysgraferna, visas på signallistor och presenteras dagligen uppdaterade till Investtechs abonnenter.

I den här rapporten har vi undersökt vilka kursrörelser som följde efter köp- respektive säljsignaler från huvudskuldra-formationer på Stockholmsbörsen. Statistiken är baserad på huvudskuldra-formationer som är automatiskt identifierade av Investtechs algoritmer. Det har inte varit parameteroptimering eller algoritmändringar under undersökningen. Vi gör därmed rätt och slätt en analys på föreliggande historiskt material.

Dataunderlag

Vi har använt börskurser från 1 april 2003 till 10 oktober 2014 som grundlag för statistiken. Under den perioden steg referensindexet OMXS Benchmark GI från 157,6 till 666,4 punkter, vilket motsvarar en uppgång med 322% eller cirka 13,3 procent årligen. Jämfört med den riskfria räntan under den perioden är det något högre än vad man kan förvänta sig över motsvarande tidsperioder.

Under tre av åren steg börsen med över 30%. Under två av åren föll börsen med över 10%. Under sex av åren slutade börsen mellan minus 10% och plus 30%. Vi har alltså både upp- och nedgångsperioder samt flera perioder med relativt horisontella rörelser och räknar detta som representativt för en normalperiod.

Alla aktier som är eller har varit noterade på OMXS, First North, Aktietorget eller NGM Equity, härefter Stockholmsbörsen, under perioden används. Aktier som avnoterats på grund av till exempel fusion, uppköp eller konkurs är med. För de bolagen har vi dock bara data så länge som de var börsnoterade. Ett bolag som gått i konkurs kommer därmed att ha en sista kurs som inte är noll, vilket är en svaghet för undersökningen. Det gäller dock bara ett litet antal bolag. De flesta faller också kraftigt före avnotering så att skillnaden mellan kursfallet medan de var börsnoterade och kursfall ned till noll är liten.

När ett bolag faller utlöses det dock sällan nya köpsignaler från formationer. Därmed betyder det lite för statistiken på köpsignalerna. Avkastningen efter säljsignaler skulle dock ha blivit lite svagare om vi hade korrigerat för konkurser. Sammantaget anser vi att de här förhållandena betyder minimalt för resultaten för undersökningen.

Alla kurser är justerade för split, omvänd split, utdelning, teckningsrätter och andra corporate actions så att de speglar den reella värdeutvecklingen i aktierna.

Under perioden har totalt 1756 tidsserier ingått varav 1190 stycken är aktier med minst 66 handelsdagars omsättning. Vid utgången av perioden var det nästan 600 aktier noterade

Som kurs används aktiens dagliga slutkurs. Vi har använt kurs och omsättning från aktiens primära marknad. Omsättning på alternativa marknader som Chi-X, Bats och Burgundy är inte med.

Data

Vi har använt Investtechs algoritmer för automatisk identifiering av formationer. Algoritmerna kördes på långsiktig Investtech-graf bestående av 1499 handelsdagar, motsvarande 6 kalenderår. Vi anser att algoritmerna kan identifiera reella huvudskuldra-formationer samtidigt som de inte identifierar otydliga formationer som reella.

Vid identifiering av signaler blev bara data fram till och med signaldatum använt. Data efter köpsignalen doldes för algoritmen.

Vår utgångspunkt är att alla identifierade signaler från huvudskuldra-formationer används. Vanligtvis ger varje formation bara en signal. Det kan dock i vissa fall utlösas flera signaler. Det sker om kursen efter brott reagerar tillbaka in i formationen igen och bildar en modifierad formation och därefter bryter på nytt.

Vissa gånger kan det också utlösas flera signaler från samma aktie på samma dag. Det sker om algoritmen har identifierat flera formationer, med olika längd och höjd, som bryts på samma dag.

För att datan ska vara så representativ som möjligt för investerare i svenska aktier tar vi bort vissa signaler:

  • Identiska signaler. När delningar av bolag och tickerändringar lett till att Investtech har två exemplar av samma historiska tidsserie.
  • Signaler som följer nära i tid efter tidigare signaler. Signaler som utlöses inom 31 kalenderdagar efter att föregående signal utlösts tas bort. För medellånga signaler krävs 14 dagar och för kortsiktiga 7 dagar.
  • Signaler från formationer med lägre höjd än 2% höjd. De är små och anses ha litet signalvärde.
  • Signaler i aktier med låg likviditet. Det är svårt att handla i sådana aktier och kursbilden är ofta hackig med stora rörelser, vilket gör kursen osäker. Vi tar bort signaler i aktier med genomsnittlig dagsomsättning, på primärmarknaden under de tio senaste dagarna inklusive signaldagen, under en halv miljon kronor och där aktien var omsatt mer sällan än hälften av de tio dagarna. Därmed blev också alla signaler från börsindex avlägsnade så att vi bara har kvar signaler från aktier och några få börshandlade fonder. Den verkliga omsättningen i aktierna som har gett signal kan ha varit högre än gränsen då omsättningen på andra marknader än primärmarknaden, till exempel Chi-X, Bats och Burgundy, inte är inräknad.
  • Signaler med stora kursrörelser från en dag till en annan. En nedgång på minst 50% eller en uppgång på minst 100% anses bero på särskilda omständigheter eller osäker kursdata. Genom att ta bort dem undviker vi onödiga störningar i datan.
  • Signaler med mindre än 66 handelsdagars efterföljande kurshistorik. Därmed får vi komplett historik på kursutvecklingen under de första 66 handelsdagarna efter signalerna.

Datan består efter detta av 152 identifierade köpsignaler från omvänd huvudskuldra-formationer och 231 säljsignaler från huvudskuldra-formationer i aktier på Stockholmsbörsen under perioden 2003 till 2014.

Resultat

Figur 3: Kursutveckling köp- och säljsignaler från huvudskuldra-formationer på Stockholmsbörsen identifierade av Investtechs automatiska algoritmer i långsiktiga kursgrafer. Klicka på figuren för större version.

Grafen visar genomsnittlig kursutveckling efter köp- och säljsignaler från huvudskuldra-formationer. Signalerna utlöses på dag noll. 66 handelsdagar motsvarar cirka tre kalendermånader. Den blåa kurvan är köpsignaler. Den röda kurvan är säljsignaler. Det färgade området är standardavvikelsen. Den svarta linjen är referensindex.

Köpsignaler

Köpsignal Dag 1 10 22 66 250
Absolut 0,85% 0,80% 2,63% 4,97% 10,10%
Referensindex 0,06% 0,60% 1,32% 4,03% 16,13%
Relativ procentenheter 0,79 0,20 1,30 0,94 -6,03
Statistiskt T-värde 2,25 0,29 1,28 0,51 -1,32

Vi ser att köpsignaler från omvänd huvudskuldra-formationer identifierade i Investtechs långsiktiga grafer historiskt har gett en god kursuppgång de följande månaderna.

I snitt steg aktierna som gett köpsignal med 5,0% de följande tre månaderna. Det är 0,9 procentenheter bättre än referensindex, som steg med 4,0% under en genomsnittlig 3-månadersperiod.

Genomsnittstalen är baserade på 152 observationer. Det är ett lågt tal. Kurskurvan svänger ganska mycket från dag till dag, vilket indikerar en relativt stor andel brus i datan och gör resultaten osäkra. Det blåa området i figuren visar standardavvikelsen för estimaten. Med normalfördelning kommer genomsnittlig kursutveckling efter köpsignalerna från omvänd huvudskuldra-formationer med 68% sannolikhet ligga i det intervallet.

Talen bedöms inte vara signifikanta positiva jämfört med referensindex. Avkastningen har ett statistiskt T-värde på bara 0,5 standardavvikelser från genomsnittlig referensindexutveckling efter 66 handelsdagar. Det är dessutom stor variation från signal till signal. 57% av signalerna gav en positiv avkastning eller noll i avkastning. 43% gav en negativ avkastning. Det är därmed en relativt hög sannolikhet för att förlora pengar på en enskild investering baserad på köpsignal från omvänd huvudskuldra-formation, även om genomsnittet är positivt.

Säljsignaler

Säljsignal Dag 1 10 22 66 250
Absolut 0,06% 0,52% 0,57% 0,17% 2,07%
Referensindex 0,06% 0,60% 1,32% 4,03% 16,13%
Relativ procentenheter -0,00 -0,08 -0,75 -3,86 -14,06
Statistiskt T-värde -0,01 -0,16 -0,98 -2,42 -5,12

Säljsignaler från huvudskuldra-formationer identifierade av Investtechs långsiktiga kursgrafer har historiskt i genomsnitt visat en sidledes utveckling under de närmaste efterföljande månaderna.

I snitt steg aktierna som gett säljsignal med 0,2% de följande tre månaderna, vilket är 3,9 procentenheter lägre än referensindex.

Genomsnittstalen är baserade på 231 observationer, vilket är lågt. Liksom för köpsignalerna svänger kursen ganska mycket från dag till dag och osäkerheten i beräkningarna är ganska stor. Statistiskt T-värde efter 66 dagar är dock så högt som -2,4. Därmed kan det vara intressant att vidare studera säljsignaler. Särskilt intressant är att det att se på samma signaler från andra börser och över längre tidsperioder.

Andra kursformationer, som teoretiskt indikerar det samma, nämligen inledning av en långsiktig fallande trend, som dubbeltopp och vissa typer av rektangel-formationer, kommer att vara intressanta att studera. Det är stor variation från signal till signal. 52% av säljsignalerna gav en negativ avkastning eller noll i avkastning efter 66 handelsdagar medan 48% gav positiv avkastning.

Robusthet och extrema utfall i enskilda aktier

Resultaten ovan är baserade på genomsnittstal för avkastning. Om enskilda aktier gett extrema utfall med flera hundra procents kursuppgång kommer det att påverka genomsnittstalen kraftigt. För att undersöka det har vi gjort en beräkning av de enskilda aktiernas vikt i beräkningen av genomsnittstalen.

Figur 4: Vikt per aktie i beräkning av genomsnittlig kursutveckling efter köpsignaler. De 10 aktierna med högst vikt har egna sektorer i cirkeldiagrammet.

Figur 5: Vikt per aktie i beräkning av genomsnittlig kursutveckling efter säljsignaler.

För köpsignaler utgör de 10 aktierna med störst vikt 31% av den totala vikten. Resterande 69% kommer från 101 olika aktier. För säljsignalerna utgör de 10 aktierna med störst vikt 25% av den totala vikten. Resterande 75% kommer från 142 olika aktier.

Ett relativt stort bidrag till genomsnittsberäkningarna kommer från ett litet antal aktier. Det är dock ingen enskild aktie som väger mer än 6%. Därmed kan vi dra slutsatsen att resultaten inte beror på extrema utfall i enskilda aktier. Vi skulle dock önska ett mer omfattande dataunderlag för att få mer robusta tal och mindre variation i estimaten.

Likviditetens betydelse

I beräkningarna ovan har vi tagit med signaler från aktier som har haft en genomsnittlig dagsomsättning på minst en halv miljon kronor på Stockholmsbörsen vid signalen. Genom att variera likviditeten kan vi undersöka om det är skillnad i signalstyrka för små och stora bolag. Genom att sätta en gräns på 5 miljoner kronor delar vi upp bolagen i två ungefär lika stora grupper.

Signalerna från aktierna med omsättning under 5 miljoner kronor utgör totalt 170 stycken medan de med omsättning över 5 miljoner kronor utgör 213 stycken.

Figur 6: Signaler bolag med dagsomsättning 0,5-5 miljoner kronor.

Figur 7: Signaler bolag med dagsomsättning över 5 miljoner kronor.

Figur 6 och 7 visar att köpsignalerna från de minsta bolagen gjorde det bättre än köpsignalerna från de största bolagen. Samtidigt ser vi också att säljsignalerna från de minsta bolagen var mer träffsäkra, det vill säga att kursen gick svagare, än för de största bolagen.

Resultaten är baserade på ett litet antal observationer, vilket ger utslag i att variansen i estimaten, illustrerat av de färgade områdena, är stor. Resultat från den norska marknaden indikerar dessutom att signalkraften är starkast för de största bolagen. Därmed ska vi inte lägga mycket vikt vid den här likviditetsanalysen.

Signalkraft på lång sikt

Signalerna i den här undersökningen är identifierade i Investtechs långsiktiga grafer. Sådana grafer används gärna för analys med tanke på kursutvecklingen de närmaste 3-18 månaderna. Därmed är det intressant att se hur kursutvecklingen är i perioder längre än 66 handelsdagar efter signalen.

Figur 8: Kursutveckling vid köp- och säljsignaler omvänd huvudskuldra-formationer på Stockholmsbörsen. Grafen inkluderar kursutveckling 22 dagar före signal till 250 dagar efter. Klicka på figuren för större version.

Från grafen ser vi att formationerna har bäst signalkraft under ungefär de första 100 dagarna, motsvarande nästan 5 månader, efter att de utlöste köp- eller säljsignaler. Efter fem månader ser vi först en ganska neutral utveckling, i linje med genomsnittlig utveckling för referensindex, medan både aktierna med köp- och säljsignaler därefter går ganska horisontellt.

Genomsnittlig utveckling för köpsignalerna är innanför en standardavvikelse från genomsnittlig utveckling för referensindex, vilket inte är signifikant. Säljsignalerna sjunker alltmer från referensindex, mätt i standardavvikelser. Efter 250 dagar, motsvarande 1 år, är avståndet T=5,1. Det indikerar att säljsignaler från huvudskuldra-formationer från långsiktiga Investtech-grafer har bäst signalkraft på lång sikt och kan vara goda hjälpmedel för att identifiera långsiktiga vändningar ned.

Kursutveckling före signal

Figur 8 visar kursutveckling köp- och säljsignaler från omvänd huvudskuldra-formationer på Stockholmsbörsen. Grafen inkluderar kursutveckling 22 dagar, motsvarande 1 månad, före signalen.

Från grafen ser vi att aktier med köpsignal från huvudskuldra-formationer i genomsnitt steg cirka 9% under de 22 dagarna före, inklusive signaldagen. Det kan vara psykologiskt svårt att köpa en aktie som stigit så mycket på så kort tid. Det är kanske en del av orsaken till att signalerna verkar så bra. Aktien bör egentligen stiga mer, på grund av fundamentala nyheter som kanske har utlöst signalen, men gör det inte på grund av investerarpsykologi och mänsklig svaghet. Över tid tar investerarna in underlaget för kursuppgången och blir mer positiva, vilket ger en fin uppgång och god meravkastning jämfört med börsen de följande månaderna.

Motsvarande gäller för säljsignaler. Grafen visar att aktier med säljsignaler från omvänd huvudskuldra-formationer i snitt har fallit runt 9 procent under de 22 dagarna före signalen, inklusive signaldagen. Likväl fortsätter de alltså att utvecklas svagare än börsen de kommande veckorna och månaderna.

Det kan vara psykologiskt svårt att sälja en aktie som har blivit mycket billigare under kort tid. Det tar tid för reella förhållanden att bli uppfattade, fundamentala analyser blir justerade och investerarna övervinner sitt psykologiska motstånd mot att sälja på lägre kurser. Därmed kommer aktierna att utvecklas svagt också under perioden efter kursfallen som utlöste säljsignalen.

Oslobörsen

Figur 9. Kursutveckling köp- och säljsignaler omvänd/huvudskuldra-formationer på Oslo Börs 1996-2014.

Vi har gjort motsvarande undersökning på Oslobörsen från 1 januari 1996 till 10 oktober 2014. Investtechs datamaskiner identifierade 111 köpsignaler och 144 säljsignaler.

På Oslobörsen följdes köpsignalerna i genomsnitt av en kraftigt kursuppgång de kommande tre månaderna. Säljsignalerna fick ett brant fall den första månaden innan de utvecklades i sidled de kommande två månaderna. Vi ser att variationsområdet för estimaten, mätt med standardavvikelse, är relativt stort, men resultaten är klarare än för Stockholmsbörsen.

Likviditetsmässigt var det de största bolagen som hade starkast signalkraft medan det var de minsta på Stockholmsbörsen. Säljsignalerna på Oslobörsen hade bäst prediktionskraft på kort sikt medan de gav bäst resultat på lång för Stockholmsbörsen. Totalt sett indikerar detta att vi har ett lite litet dataunderlag. Vi ser behov för att göra ytterligare undersökningar.

Läs forskningsrapporten för Oslobörsen här.

Sammanfattning, diskussion och vidare arbete

Vi har studerat avkastningen från aktier på Stockholmsbörsen efter brott på tekniska huvudskuldra-formationer och omvänd huvudskuldra-formationer över en period på 11 år från 2003-2014.

Totalt identifierade Investtechs automatiska algoritmer 152 köpsignaler och 231 säljsignaler från sådana formationer.

Köpsignalerna gav en genomsnittlig avkastning på 5,0% under de följande tre månaderna medan säljsignalerna gav en avkastning på 0,2%. Jämfört med referensindex en genomsnittlig tremånadersperiod gav köpsignalerna en överavkastning på 0,9 procentenheter medan säljsignalerna gav en underavkastning på 3,9 procentenheter.

Statistiska mått och studier av datan indikerar dock osäkerhet om den generella giltigheten av resultaten. Det beror i hög grad på att vi har få observationer att beräkna statistik på.

Även om resultaten från Norge är klarare, ser vi behov för att göra fler undersökningar. Här är det särskilt intressant att se på andra kursformationer som teoretiskt ska signalera det samma som huvudskuldra-formationer, nämligen långsiktig trendvändning. Särskilt intressant skulle det vara att se på hur aktier med signaler från långsiktiga dubbeltopp- och dubbelbotten-formationer har utvecklats. Även långsiktiga rektangel-formationer kan vara intressanta att studera.

Dessutom kan det vara intressant att studera vilken signalkraft huvudskuldra-formationer på medellång sikt har haft och hur formationerna har utvecklats i andra marknader. Också längre tidsperioder är önskvärda så att vi kan få ett bredare dataunderlag med fler observationer.

Litteratur

Keywords: huvudskuldra-formation,Köpsignal,Omvänd huvudskuldra-formation,Säljsignal,statistik,Stockholmsbørsen.

Geschreven door

Geir Linløkken
Hoofd research en analyse
in Investtech

"Investtech analyseert de psychologie in de markt en geeft u iedere dag concrete trading-voorstellen."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.

Titlex

OK